Co roku ponad milion uczniów szkół zdaje egzaminy zewnętrzne. Ich wyniki sprawdzają zdobytą wiedzę i umiejętności oraz decydują o dalszej edukacji. Według raportu #NIK system działający od 15 lat nie został ani razu oceniony. Centralna Komisja Egzaminacyjna, która została powołana do corocznej oceny egzaminów i pracy egzaminatorów nie zrobiła tego od 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli badała system egzaminów w latach 2009-2014.

Testy do poprawki

Brak nadzoru ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej spowodowało, że co czwarta oceniona praca została źle sprawdzona. Na 40 tys. prac udostępnionych do wglądu zdającym, 10 tys.

zostało ponownie sprawdzonych a wyniki 2,6 tys. zostały zmienione. W większości wypadków były to błędy w sumowaniu przyznanej punktacji. Błędy egzaminatorów nie skutkowały odwołaniem ich z komisji egzaminacyjnych. W latach 2009-1014 z powody błędów wykreślony z ewidencji egzaminatorów tylko trzy osoby.

Nierówne traktowanie zdających

Do momentu kontroli przez NIK każda z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych samodzielnie ustalała zasady, co do wglądu do pracy i ponownego sprawdzenia jej wyników. W zależności od regionu termin wglądu do pracy wahał się od 6-12 miesięcy. Pracę można było przeglądać od 15-30 minut. Po przeprowadzonej kontroli MEN ma zamiar wprowadzić jednolite ustawowe zasady umożliwiające weryfikację pracy egzaminacyjnej.

Matura

NIK otrzymał opinię 40 uczelni publicznych na temat obowiązującego egzaminu maturalnego.

Top Videos of the Day

Według rektorów tych uczelni w obecnej formie matura nie jest miarodajnym wskaźnikiem wiedzy zdającego. Głównymi problemami jest: trzyletni okres nauczania w liceum, niska liczba punktów potrzebna do zaliczenia matury, brak umiejętności udziału w dyskusji i wyrażania opinii. Sami nauczyciele zgadzają się z tym, że obecny prób pozwalający zdać maturę jest za niski.

Wnioski po kontroli

Najważniejszym wnioskiem raportu NIK jest wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty. Wprowadzenie możliwości zewnętrznego merytorycznego nadzoru nad systemem egzaminacyjnym oraz wprowadzenie kontroli i weryfikacji wyników pracy egzaminatorów. #szkoła