Ministerstwo Finansów prognozuje, że środki przeznaczone na program Rodzina 500 plus spowodują przyspieszenie tempa realnego wzrostu tak zwanej konsumpcji prywatnej. Wzrost może wynieść nawet od 4,0–4,1% i to tylko w najbliższych latach. Takie informacje płyną z MF i wynikają z aktualizacji programu konwergencji. Dane przesłało do PAP polskie Ministerstwo Finansów.

Działania prorodzinne a wzrost gospodarczy

Działania prorodzinne, które właśnie wdraża państwo, będą miały przełożenie na progres w potencjalnym wzroście gospodarczym. Stanie się tak w wyniku oddziaływania - w dłuższym horyzoncie - na wzrost podaży pracy. Do listy działań prorodzinnych w roku bieżącym dołączył, z mocy ustawy, program Rodzina 500 plus.

Realizacja programu 500 plus ma wpłynąć na współczynnik dzietności i poprawić go o 10 procent w dłuższym okresie czasu. Szacunki mówią, że zwiększenie owego współczynnika dzietności skutkować będzie wzrostem podaży pracy w latach 2050-60. Wzrost ten wyniesie 2,5%. Ważne są jednak także inne czynniki. Na przykład wahania stopy bezrobocia. Przy założeniu, że stopa bezrobocia nie wzrośnie a produktywność (czynników produkcji względem scenariusza z wykluczeniem programu Rodzina 500 plus) poprawi się, poziom PKB może wzrosnąć w tym okresie o 1,6-2,5%. Brzmi to zawile, ale w rzeczywistości nie jest bardzo skomplikowane: wszystko zależeć będzie od szybkości oraz skali dostosowania poziomu kapitału w stosunku do wyższych zasobów pracy.

Wyższy współczynnik dzietności

Dokument przedstawiony przez Ministerstwo mówi, że dochody gospodarstw domowych z tytułu programu Rodzina 500 plus będą sporo wyższe, oczekiwać można w związku z tym, iż wystąpią inne pozytywne skutki wzrostu gospodarczego.

Top Videos of the Day

Będą to między innymi efekty, związane z wyższym współczynnikiem dzietności, a w konsekwencji - wyższą podażą pracy. W długim i średnim okresie czasu powinny także pojawić się pozytywne efekty wzrostu gospodarczego (potencjalnego). Wszystko wynikać ma z poprawy jakości kapitału ludzkiego.

Korzyści również w krótszym okresie

W dokumencie napisano także, że potencjalną skalę tych korzyści trudno precyzyjnie oszacować. Bezpośrednim skutkiem potencjalnej skali korzyści będzie szybsze tempo wzrostu gospodarczego, a także produktywności czynników produkcji. Korzyści te będą pozytywnym czynnikiem ryzyka dla wzrostu PKB w długim okresie.

Także w krótkim okresie czasu w wyniku wprowadzenia programu 500 plus można spodziewać się silnego impulsu popytowego dla całej gospodarki. Jaka będzie skala tego impulsu? Na wszystko złożą się proporcje, w jakich gospodarstwa domowe będą chciały podzielić dodatkowy dochód między oszczędności a konsumpcję.

Źródło: PAP

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #finanse publiczne #Beata Szydło #gospodarka