Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wynika, że co piąty agent ubezpieczeniowy, finansowy i inny stosuje nieuczciwą i nieczystą sprzedaż oferowanych produktów. Liczy się tylko zysk, osiągnięcie celu, a nie klient. Oferowanie przez agentów klientom produktów zupełnie zbędnych, brak rzetelnej informacji o oferowanej usłudze lub produkcie, stosowanie szerokich praktyk mających na celu obejście prawa, łamanie zasad etycznych, wszystkie te działania agentów noszą powszechnie nazwę misselingu. Nowe przepisy zakazujące stosowania nieuczciwych praktyk misselingu zaczną obowiązywać już od 17 kwietnia 2016 roku.

Te rygorystyczne przepisy, zostały wprowadzone jako zmiany w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Stanowią one przełom w regulacjach prawnych, gdyż nie odnoszą się tylko do nadzoru, ale przede wszystkim zakazują stosowania nieuczciwych praktyk misselingu.

Ochrona konsumenta najważniejsza!

W Polsce, ustawodawca treścią przepisu art. 353 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego wprowadził zasadę swobody umów, która jednak doznaje licznych ustawowych ograniczeń. Ograniczenia w zwieraniu umów, wynikają głównie z potrzeby ochrony prawnej słabszej stron, najczęściej konsumenta. Z powodu licznych luk w prawie, nigdy ustawodawca w sposób ścisły, nie ureguluje dostatecznie przepisów prawa, chroniących słabszą stronę obrotu prawnego, bo to jest niemożliwe.

Top Videos of the Day

Jedynie poprzez systematyczne uaktualnianie przepisów może ograniczyć nieuczciwe praktyki w tym zakresie. Nadal jednak daleko Polsce w tym przedmiocie do Unii Europejskiej. Ograniczenia nieuczciwych praktyk i niedozwolone klauzule umowne wskazane w Kodeksie cywilnym, największego uregulowania prawnego doznają w prawie europejskim. Z tych powodów również Unia Europejska stara się dostosować oraz ujednolicić prawo, aby skuteczniej chronić konsumentów, czyli słabszą stronę obrotu prawnego.

Nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK

W ślad za nowymi uregulowaniami prawnymi zakazującymi stosowania misselingu, dodatkowo rozszerzono uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie mógł wydawać decyzje w sprawie zakazu stosowania niedozwolonych klauzul umownych i ich publikacji w mediach. Dotychczas, uprawnienia Prezesa UOKiK ograniczały się tylko do wszczynania postępowań administracyjnych, kontroli wzorców umownych stosownych powszechnie w obrocie, prowadzenia rejestru klauzul niedozwolonych oraz opiniowania ustaw i innych aktów prawnych. Nowe uregulowania prawne, mają na celu usprawnić działania zmierzające do zakazu i wyeliminowania z obrotu stosowania nieuczciwych i niezgodnych z prawem praktyk, działań mających na celu obejście prawa uregulowanych w treści art. 58 Kodeksu cywilnego, czy też budzących wątpliwości etyczne lub moralne.

źródła: gazetaprawna.pl, pulsbiznesu.pl #społeczeństwo #finanse #Bruksela