Już od 1 stycznia 2016 roku na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego obowiązują nowe zasady wnoszenia pozwu do sądu. Na podstawie Ustawy z 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów treścią zmienionego przepisu art. 187 § 1 pkt. 3 kpc zobowiązano strony i pełnomocników do wskazania w pozwie informacji, „czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia”. Jak to wygląda w praktyce? Jest to nowe uregulowanie, jakiego dotychczas nie stosowano w sądownictwie.

W przypadku pominięcia powyższego obowiązku sądy będą wzywać do usunięcia braków formalnych pozwu w ustawowym terminie lub zwracać pozew po bezskutecznym upływie tego terminu. Sprawy wniesione do sądów przed 1 stycznia 2016 roku, które nie uległy jeszcze prawomocnemu zakończeniu, będą rozpoznawane według przepisów obowiązujących w chwili ich wniesienia.

Mediacje rozwiązują spory

Mediacje w postępowaniach cywilnych są nową instytucją rozwiązywania zaistniałych sporów, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w 2005 roku. Stanowią one zawsze alternatywną formę rozwiązywania sporów poprzez udział bezstronnych osób trzecich. Na podstawie treści art. 10 kpc ustawodawca zobowiązał sądy do nakłaniania stron na każdym etapie postępowania sądowego do zawarcia ugody, a w szczególności do nakłaniania do mediacji.

Top Videos of the Day

Udział stron w mediacjach jest zawsze dobrowolny, nie ma żadnych nacisków ze stron mediatorów itp., a dodatkowo obowiązuje zasada poufności powierzonych informacji. Najczęściej w takich przypadkach, kiedy strony decydują się na mediacje, wspólnie wypracowany kompromis przynosi lepsze efekty niż rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Rozstrzyganie spraw przez sądy jest związane z wieloma kosztami np. opłaty, koszty opinii biegłych, koszty zastępstwa procesowego i inne oraz z długimi terminami niezbędnymi do przeprowadzenia wszystkich wnioskowanych dowodów i do zapoznania się z całym materiałem zgromadzonym w sprawie. Natomiast mediacje mają przede wszystkim na celu skrócenie terminów sądowych, a co z tym się wiąże - szybkie zakończenie sprawy oraz zmniejszenie kosztów, jakie strony ponoszą w takich postępowaniach sądowych.

Nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego porządkują uregulowania odnośnie mediacji i ugody przed sądem

Jednocześnie wspomnieć należy, że ustawodawca, zachęcając strony do polubownych rozwiązań sporów z wykorzystaniem mediacji, poczynił duże kroki w celu doprecyzowania treści innych przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.

W postępowaniach mediacyjnych to strony samodzielnie ustalają warunki porozumienia, przy zachowaniu norm prawnych powszechnie obowiązujących, a także kierując się zasadami współżycia społecznego. Sąd w takich przypadkach jedynie bada, czy nie doszło do naruszenia prawa, czy strony nie porozumiały się w celu obejścia prawa, a także czy nie zostały naruszone inne zasady powszechnie obowiązujące. Typowe spory sądowe z zakresu prawa cywilnego lub gospodarczego, ciągnące się latami, w zasadzie nie rozwiązują istotnych problemów, a jedynie wyrokują na korzyść jednej lub drugiej strony. Trudne i problematyczne sprawy nie mogą obecnie obejść się już bez ich mediacyjnego lub ugodowego zakończenia - tak uważa większość prawników.

źródło: kkplegal.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.