WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

W wyniku likwi­da­cji gim­na­zjów hasło „gimby nie znajo” stało się nie­ak­tu­alne, ale cof­nijmy się do cza­sów, kiedy powie­dze­nie to było na ustach wielu osób. Słu­żyło wówczas głów­nie naśmie­wa­niu się z mło­dzieży gim­na­zjal­nej oraz czę­ścio­wemu ubo­le­wa­niu nad fak­tem, iż młodym ludziom nie było dane poznać wielu kul­to­wych rze­czy, które powstały w latach 90-tych. To hasło stało się powo­dem waśni dwóch youtu­be­rów.

14 marca 2015 roku naro­dził się kanał #borbobtv i dzień póź­niej opu­bli­ko­wany został pierw­szy odci­nek „Gimby nie znajo” - serii, która w humo­ry­styczny sposób powracała do nostal­gicz­nych cza­sów, przez wiele osób wspo­minanych jako naj­lep­szy okres w ich życiu.

Na ten sam pomysł wpadł użyt­kow­nik Tur­pat i seria o dokład­nie tej samej nazwie ujrzała świa­tło dzienne… 13 marca 2015, czyli dwa dni przed pierw­szym odcin­kiem opu­bli­ko­wanym na kanale BORBOBtv.

Choć twórcy pro­wa­dzili swoje serie w róż­nym stylu i wielu widzom nie prze­szka­dzało być sub­skry­ben­tem obu kana­łów, na początku wrze­śnia 2015 roku kanał BORBOBtv otrzy­mał ostrze­że­nie, doty­czące praw autor­skich oraz usu­nięto stąd jeden film. Zało­ży­ciele kanału zastanawiali się nad powo­dem tych niedogodności, ale kolejne ostrze­że­nie przy­nio­sło jasną infor­ma­cję - że to użyt­kow­nik Tur­pat zgła­szał ich filmy za pośred­nic­twem Media­kraft Pol­ska, co z góry sta­wiało go na wygra­nej pozy­cji. Kanał pomógł ura­to­wać jeden z doświadczonych widzów, który wystosował listy prawne do sieci part­ner­skiej.

Top Videos of the Day

Wszyst­kie ostrze­że­nia zostały cof­nięte i można było two­rzyć kolejne filmy.

Sprawa rozeszła się po kościach, ale...

W nocy z 15 na 16 lipca tego roku kanał BORBOBtv otrzymał infor­ma­cję, że musi usu­nąć wszyst­kie filmy z serii „Gimby nie znajo” gdyż pol­ski urząd paten­towy przy­znał znak towa­rowy Patry­kowi Tur­skiemu.

#Youtube przez takich jak ty staje się polem mino­wym z Sapera, gdzie pod każ­dym kwa­dra­ci­kiem czeka jakiś kru­czek prawny i ostrze­że­nie. YouTube to miała być plat­forma dla twór­ców, nie praw­ni­ków” – zarzu­cił prezenter BORBOBtv Tur­pa­towi, nie kry­jąc żalu.

Widow­nia sta­nęła po jego stro­nie, a Tur­pat w ciągu kilku godzin stał się naj­bar­dziej znie­na­wi­dzo­nym czło­wie­kiem pol­skiego YouTube. Widzo­wie bez­li­to­śnie obeszli się z nim w komen­ta­rzach na róż­nych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych oraz masowo minu­so­wali wszyst­kie wypro­du­ko­wane przez niego filmy.

Tur­pat usu­nął swoją odpo­wiedź na film ekipy BORBOBtv twier­dząc, że nagrał ją pod wpły­wem emo­cji i przy tym obie­cał, że następną nagra na spo­koj­nie.

Zde­cy­do­wana więk­szość widzów stwier­dziła, że nie­za­leż­nie od odpo­wie­dzi, jego kariera na por­talu jest już skoń­czona. Wideo z komen­ta­rzem wciąż jest dostępne na jed­nym z kana­łów, publi­ku­ją­cych frag­menty trans­mi­sji na żywo zna­nych youtu­be­rów.

Na zapo­wie­dziany film nie trzeba było długo cze­kać. Zale­d­wie kilka godzin póź­niej wyemitowano kolejną odpo­wiedź, w któ­rej #turpat prze­pro­sił, przy­zna­jąc się do błędu i zobo­wią­zał się cof­nąć wszyst­kie rosz­cze­nia wobec spornego hasła. Co cie­kawe, ten film rów­nież został usu­nięty i jego frag­menty możemy obej­rzeć na innym, komen­tu­ją­cym całą sprawę kanale.

żródło: youtube.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.