WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

PewDie­Pie, a wła­ści­wie 27-letni Felix Arvid Ulf Kjel­l­berg, jest youtu­be­rem szwedz­kiego pocho­dze­nia. W ciągu kilku lat dzia­łal­no­ści na Youtube wybił się na wyżyny popu­lar­no­ści i zyskał ponad 56-milio­nową publicz­ność, którą przy­nio­sły mu zabawne komentarze do gier, vlogi podróż­ni­cze oraz filmy spon­so­ro­wane.

„Zna­la­złem naj­wstręt­niej­szego, obrzy­dli­wego, pozba­wio­nego uczuć męż­czy­znę w inter­ne­cie…” – tak roz­po­czyna jeden ze swo­ich ostat­nich fil­mów PewDie­Pie. „Zgad­nij­cie, ile ma sza­cunku dla kobiet? Dokład­nie tak, zero! Zero, zero, zero!” – wykrzy­kuje.

Youtu­ber na warsz­tat wziął wywiad, któ­rego euro­po­seł Janusz Kor­win-Mikke, znany z masa­kro­wa­nia swo­ich prze­ciw­ni­ków poli­tycz­nych udzie­lił dla bry­tyj­skiej tele­wi­zji śnia­da­nio­wej w marcu, z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kobiet. PewDiePie z początku pro­wa­dził nar­ra­cję w sar­ka­stycz­nym, prze­śmiew­czym tonie, jed­nak z każdą minutą filmu stawało się jasne, że pró­bo­wał on w ten spo­sób zade­mon­stro­wać zacho­wa­nie prze­ciw­ni­ków poglą­dów Kor­wina. Na koniec przy­znał mu rację i sta­nął po jego stro­nie.

„Zrozumiałem co próbuje powiedzieć. Tak jak mówił wiele razy, nie twierdził, że kobiety powinny zarabiać mniej. Mówił, że statystycznie zarabiają mniej z wielu powodów” – wyjaśniał PewDiePie.

Co poka­zują komen­ta­rze pod fil­mem - zna­ko­mita część widzów myl­nie zin­ter­pre­to­wała całą sytu­ację.

Top Videos of the Day

Janusz Kor­win-Mikke wydawał się ata­ko­wany i obra­żany, ponie­waż autor mate­riału użył prze­wrot­nego tytułu „Ten facet ma -1000 sza­cunku dla kobiet…” oraz w saty­ryczny spo­sób komen­to­wał zacho­wa­nie Korwina i pro­wa­dzą­cych pro­gram Good Mor­ning Bri­tain. Dodatkowo obna­żył nie­pro­fe­sjo­nalne postępowanie pro­wa­dzą­cego Persa Mor­gana, który trak­to­wał gościa bez sza­cunku i stale prze­ry­wał jego wypo­wie­dzi.

„Jak możesz mówić, że kobiety są mniej inte­li­gentne od męż­czyzn, kiedy Ty sam brzmisz nie­wia­ry­god­nie głu­pio?” – mówił roz­złosz­czony Piers.

Widzowie kontra rzeczywistość

W sieci zawrzało. Sam Janusz Kor­win-Mikke odniósł się do sytu­acji: „Naj­po­pu­lar­niej­szy bodaj (56 milio­nów sub­skry­ben­tów) blog­ger, PewDie­Pie wziął się za wyka­za­nie, jak nie­uczci­wie ze mną postą­pił jakiś idiota w bry­tyj­skiej tele­wi­zji. Więk­szość ludzi nie zro­zu­miała i powta­rzała ste­reo­typy, że „kobiety są równe”, a zatem mówię bzdury – ale bar­dzo wielu mnie popie­rało.

Nor­malka” – napi­sał na swoim ofi­cjal­nym pro­filu na Face­bo­oku.

Wyja­śnił rów­nież, dla­czego wielu Pola­ków źle zro­zu­miało film, rze­komo kry­ty­ku­jący go: „Skąd bie­rze się to zja­wi­sko? Stąd, że po angiel­sku mówią wszy­scy Anglo­sasi – nato­miast z Pola­ków po angiel­sku mówią (i wcho­dzą na obco­ję­zyczne blogi) w więk­szo­ści tylko ci Polacy, któ­rzy prze­szli przez uni­wer­sy­tety… gdzie lemin­gom wbija się w łepe­tyny te ste­reo­typy o „rów­no­ści męż­czyzn i kobiet” – napi­sał.

źródło: youtube.com, facebook.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.