Chodzi o projekt ustawy o mediach, zgodnie z którym polskie media publiczne, a więc Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa zostaną przekształcone w media narodowe. Pieczę nad nimi będzie miała Rada Mediów Narodowych.

Już nie spółki prawa handlowego

Obecny stan prawny zakłada, że media publiczne są spółkami prawa handlowego. W projekcie nowej ustawy proponuje się przekształcenie ich w "państwowe osoby prawne", zarządzane przez dyrektorów, pełniących jednocześnie funkcję redaktorów naczelnych. Jeśli ustawa o mediach wejdzie w życie, wówczas członkowie zarządów, rad nadzorczych oraz rad programowych stracą swoje posady.

Od momentu przekształcenia poszczególnych mediów, władzę będzie sprawował dotychczasowy prezes spółki bądź inna osoba, wyznaczona przez Radę Mediów Narodowych.

Niepewna sytuacja pracowników

Zmiany, jakie zakłada projekt ustawy, obejmą również pracowników mediów publicznych. Zgodnie z zapisami, stosunek pracy wszystkich pracowników zostanie przerwany trzy miesiące po przekształceniu spółek w państwowe osoby prawne, chyba że nowy dyrektor podejmie pozytywną decyzję o zatrudnieniu. W procesie podejmowania decyzji, kluczową rolę ma odegrać "zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących".

Media narodowe i ich misja

Poszczególne media, zgodnie z projektem ustawy, mają pełnić określone funkcje i misję. Jednym z podstawowych zapisów jest ten o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości". Narodowa radiofonia i telewizja, ma bowiem kultywować tradycje narodowe, wartości patriotyczne i humanistyczne.

Top Videos of the Day

Media narodowe mają zaspokajać duchowe potrzeby słuchaczy i widzów, a także rozbudzać i zaspokajać ich wszechstronne zainteresowania. Inny zapis nakazuje mediom narodowym "upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, popularyzowanie różnych form obywatelskiej aktywności, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych".

Co będzie wchodzić w skład mediów narodowych?

Do mediów narodowych zaliczać się będzie Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio wraz z 17 rozgłośniami regionalnymi oraz Telewizja Polska. Ich zadaniem będzie rozpowszechnianie stanowisk Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw obywatelskich.

Nad prawidłowym działaniem mediów narodowych będzie czuwać Rada Mediów Narodowych (RMN). Według projektu ustawy, ma ona liczyć 5 członków, wśród których dwóch będzie wybieranych przez Sejm, dwóch przez prezydenta oraz jeden przez Senat. Kadencja członków Rady Mediów Narodowych ma liczyć 6 lat.

Każdy z jej członków może zostać do niej ponownie powołany po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniej kadencji. Wśród członków Rady znajdować się będzie przewodniczący, któremu funkcja ta zostanie powierzona przez marszałka Sejmu.

Do obowiązków Rady Mediów Narodowych będzie należało nadawanie statutów mediom narodowych, określanie zasad wynagradzania dyrektorów i ich zastępców, rozpatrywanie skarg na działanie mediów narodowych oraz dysponowanie Funduszem Mediów Narodowych. Coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, RMN będzie przedstawiała przed Sejmem.

Ograniczona rola KRRiTV

Dotychczas działająca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji straci swój wpływ i nie będzie wybierać władz mediów publicznych. Przestanie również rozdzielać środki abonamentowe. W uzasadnieniu do projektu ustawy zapisano, że "zawężenie kompetencji KRRiT nie narusza konstytucyjnych zadań tego organu, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zadania te odnoszą się w równym stopniu do mediów publicznych i prywatnych".

Źródła: PAP

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.