Od początku roku ponad 4 tys. cudzoziemców złożyło w naszym kraju wnioski uchodźcze. Byli wśród nich głównie Czeczeni oraz Ukraińcy. Ochronę międzynarodową otrzymały 273 osoby. Takie dane przedstawił Urząd do Spraw Cudzoziemców w swoim ostatnim raporcie.

Wnioski o status uchodźcy

Cudzoziemcy składają w Polsce wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Od tego momentu mają prawo do zakwaterowania, wyżywienia i darmowej opieki medycznej. Urząd do Spraw Uchodźców oferuje im także środki na zakupy odzieży oraz kilkadziesiąt złotych miesięcznie kieszonkowego. Na wydanie decyzji uchodźcy czekają średnio kilka miesięcy. Po jej otrzymaniu cudzoziemiec przestaje dostawać pomoc socjalną.

Od początku roku 2015 uchodźcy złożyli 4,1 tysiąca wniosków.

Tym samym  około 4 tysięcy osób objętych było opieką socjalną. Było to więcej o 11 procent niż w roku ubiegłym. Takie informacje zawiera raport poświęcony głównym trendom migracyjnym w 2015 roku.

Rosjanie, Gruzini i Czeczeńcy

Najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie; złożyli oni połowę wniosków obejmujących 2,1 tysiąca osób (91 procent narodowości czeczeńskiej). 1,3 tysiące osób to ludzie pochodzący w Ukrainy. Poza tym, liczne grupy uchodźców składających w Polsce wnioski uchodźcze stanowią Gruzini (208 osób), osoby z Tadżykistanu (103) oraz z Syrii (62).

Ile osób otrzymało do tej pory status uchodźcy? Otóż taki status otrzymały 273 osoby, głownie obywatele Syrii, Egiptu i Iraku.

Prześladowani we włąsnych krajach

Półtora tysiąca ludzi otrzymało decyzję negatywną. Nie spełniali oni przesłanek Konwencji Genewskiej.

Top Videos of the Day

Zgodnie z konwencją, cudzoziemcowi można nadać status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniami z powodu religii, narodowości, rasy czy przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać w ochrony w swoim własnym kraju.

Prawie 3 tysiące kolejnych postępowań o nadanie statusu uchodźcy urząd umorzył z powodu wycofywania wniosków i rezygnacji z procedury przez samych zainteresowanych..

Źródo PAP #Polityka Warszawa #emigracje