31 marca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zamieściła ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora organizacyjnego POLSA, dając czas na zgłoszenia kandydatów do 3 kwietnia. Tak krótki termin składania ofert wykluczył większą konkurencję oraz daje podstawy do podejrzeń o dokonaniu wyboru jeszcze przed publikacją ogłoszenia. Zgłosiły się podobno dwie osoby (brak informacji o drugiej kandydaturze). Zdaniem premier Ewy Kopacz, Katarzyna Tylingo-Chmielewska jest odpowiednią osobą na stanowisko dyrektora organizacyjnego POLSA. Podobno przemawia za tym fakt, że przez 10 lat pracowała na stanowisku dyrektora handlowego w gdańskim Oplu. Teraz płynnie zaparkowała w Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA.

Budynek siedziby głównej znajduje się w Gdańsku. Planuje się utworzenie oddziałów Agencji w Warszawie i Rzeszowie.

Niewielkie wymogi dla dyrektora Agencji o kluczowym znaczeniu

Polska Agencja Kosmiczna wykonuje swoje działania jako podmiot finansów publicznych a jej działalność jest bezpośrednio nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie 2014 r. premier Ewa Kopacz powołała prof. Marka Banaszkiewicza, byłego dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN, na tymczasowego prezesa POLSA. Marek Banaszkiewicz został później wybrany na pełną, pięcioletnią kadencję.

KPRM określiła warunki dla potencjalnych kandydatów na dyrektora organizacyjnego Agencji w sposób, który powinien spowodować niemal hurtowy napływ ofert. Od kandydata wymagane było posiadanie wykształcenia wyższego.

Top Videos of the Day

Nie sprecyzowano, jakie studia miałby ukończyć kandydat. Ponadto, należało wykazać przynajmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięć lat na stanowisku kierowniczym i wykazanie, że w dotychczasowym zakresie obowiązków kandydata było "kierowanie pracownikami lub zadaniami". Niezbędne były też podstawowe umiejętności kierownicze, bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej i (tylko) dobra znajomość języka angielskiego. W wykazie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych znalazło się poświadczenie bezpieczeństwa (uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne")... lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Kto myśli, że doskonała znajomość ustawy to próg niemożliwy do przejścia, ten jest w błędzie. Jej treść da się wyrecytować z pamięci po kilku czytaniach. Nie można oprzeć się wrażeniu, że nawet najmniejsza jednostka organizacyjna gminy stawia bardziej restrykcyjne warunki przy zatrudnianiu pracowników.

Największe niespodzianki jeszcze przed nami

Na wniosek Prezesa Agencji oraz po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw nauki, Prezes Rady Ministrów powoła wiceprezesa do spraw nauki i wiceprezesa do spraw obronnych. Prezes Agencji powoła natomiast dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców. Organem nadzorczym i doradczym dla Prezesa Agencji ma być Rada Agencji, która będzie się składała z przedstawicieli administracji rządowej. Po jednym członku Rady Agencji wskaże Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz ośmiu wymienionych w ustawie ministrów. Kandydaci wybierani będą spośród osób, piastujących co najmniej funkcję dyrektora departamentu. Prezes Rady Ministrów powoła dalszych ośmiu członków Rady Agencji - po czterech przedstawicieli nauki i gospodarki. Kadencja Rady trwa pięć lat.

Jak widać, jeszcze przed jesiennymi wyborami kilkanaście osób, obawiających się przegranej obozu rządzącego i zakończenia kariery, znajdzie cichą przystań w Polskiej Agencji Kosmicznej. A przecież prezydent elekt Andrzej Duda prosił, aby do czasu jego zaprzysiężenia nie dokonywać zmian, mogących budzić emocje i kreować konflikty w społeczeństwie.

Źródła: pch.24.pl, bankier.pl, TVPInfo, KPRM, Rzeczpospolita