Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który podsumowuje ostatnie 11 lat członkostwa Polski w Unii, nie pozostawia wątpliwości: pieniądze otrzymywane z Unii wykorzystujemy dobrze. Raport przygotował Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej przy MSZ. Mówi on także, że Polska jest jedynym krajem, który od 2003 roku nie odnotował recesji. Przez cały okres członkostwa nasza gospodarka nie zarejestrowała ujemnego wzrostu gospodarczego.

Czynniki rozwoju

Do głównych czynników przyczyniających się do takiego sukcesu Polski trzeba zaliczyć te wewnętrzne: krajowy popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. Konsumpcja prywatna i publiczna oraz wysoki poziom inwestycji zadecydowały o stabilności i sile naszej gospodarki.

Odnotowaliśmy też wyższy poziom eksportu niż przed rokiem. I to pomimo trudnej sytuacji na Ukrainie i embarga nałożonego nie niektóre nasze produkty przez Rosję. Wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej wykazywała tendencje wzrostowe. Pozytywne trendy dało się także zauważyć w wymianie z krajami Europy Środkowo Wschodniej. Przeciwne tendencje wystąpiły jeśli chodzi o wymianę handlową z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Transfery i handel

Od momentu akcesji Polska osiągnęła najwyższe saldo wymiany handlowej. Transfery z budżetu UE wciąż jednak stanowią istotny czynnik wzrostu gospodarczego. Od 1 maja 2004, czyli daty wstąpienia Polski do wspólnoty, dostaliśmy od Unii ponad 100 miliardów euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła 35 miliardów opłaty członkowskiej. Zapłaciliśmy także 143 miliony euro tytułem zwrotu środków. Bilans jest więc jednoznacznie dodatni.

Top Videos of the Day

MSZ ocenia, że Polska jest liderem na skalę europejską, szczególnie jeśli chodzi o podejście do polityki spójności. W latach 2014-2020 planujemy czterokrotne powiększenie udziału gwarancji, pożyczek i poręczeń kosztem dotacji. Na inwestycje w sferę badawczo-rozwojową mają przeznaczone być niebagatelne dodatkowe środki.

Rynek pracy

Poprawiła się też sytuacja na rodzimym rynku pracy. Raport mówi, że pod koniec roku 2014 stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 11,5 procenta. Oznacza to poprawę w stosunku do roku poprzedniego prawie o dwa punkty procentowe.

Inwestycje publiczne w Polsce w znakomitym stopniu finansowane były z dotacji. Fundusze europejskie odegrały tu zasadniczą rolę.

Migracja

Raport mówi także o migracji Polaków. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z kraju wyjechało około 1,3 miliona rodaków. Brak regularności to cecha charakterystyczna migracji Polaków do krajów Unii po 2004 roku. Na początku członkostwa migracja byłą najliczniejsza, potem nastąpiła stabilizacja.

W ostatnim czasie da się zauważyć wzrost zainteresowania rodaków migracją do Niemiec. Obecnie liczbę polaków żyjących w krajach UE szacuję się na 1,8 miliona. Polacy wybierają najczęściej Wielką Brytanię, Irlandię, Niemcy, Włochy i Holandię.

Polacy przesyłają do kraju z zagranicy niebagatelne sumy. Transfery prywatne podczas tych 11 lat członkostwa to ponad 36 miliardów euro. Z raportu można także wywnioskować, że w ostatnich latach występuje powolny wzrost migracji powrotnych.  Stoi to jednak w sprzeczności z deklaracjami samych rodaków.

Jedenastoletni bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest więc jednoznacznie pozytywny. Emigracja Polaków za granicę ustabilizowana. Pozyskiwanie funduszy - to, okazuję się - nasza specjalność. Dzięki temu oraz sprzyjającym tendencjom na rynku wewnętrznym rozwijamy się na prawdę szybko.

Zobacz >>> Sytuacja na Ukrainie to zagrożenie i szansa

Zobacz >>> 1,2 mln Polaków chce wyjechać z kraju