Pracownik, który nie wypełnia obowiązków zgodnie z zasadami panującymi w firmie może otrzymać od pracodawcy karę porządkową. Każda umowa współpracy, którą podpisuje podwładny, określa jego zadania, którym musi się podporządkować. Ponadto każda firma czy instytucja ma własny regulamin uwzględniający reguły, polecenia i zadania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy, bez wyjątku.

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do równego traktowania, więc jeżeli ktoś popełnia błędy nie może liczyć na inne podejście pracodawcy, niż uwzględniono to w adnotacjach, znajdujących się w treści takiego regulaminu. Powinien on być sporządzony w sposób prosty i czytelny oraz powinien uwzględnić konsekwencje jego nieprzestrzegania.

Pamiętajmy jednak, że to szef ma przywilej wymierzenia kary w zależności od popełnionego przestępstwa. Niekiedy wystarczy jedynie upomnienie, a jeżeli dana osoba w dalszym ciągu nie przestrzega panujących zasad, to musi poddać się karze porządkowej. W ostateczności może zostać zwolniona dyscyplinarne.

Rodzaje kar porządkowych w pracy

Jeżeli regulamin jest łamany, pracodawca ma kilka wariantów do wyboru:

  • sankcje pieniężne - kary porządkowe wiążące się z potrąceniem z pensji określonej kwoty lub z koniecznością uregulowania "mandatu", wymierzonego za negatywne zachowanie
  • sankcje niemajątkowe np. upomnienia, nagany ustne, a także nagana z wpisem do akt osobowych pracownika (ma znaczenie wtedy, gdy pracownik będzie zmieniał pracę).

Kiedy może zostać wymierzona kara?

Pracodawca może wymierzyć karę porządkową w ciągu dwóch tygodni od momentu wykrycia naruszenia obowiązków przez podwładnego, jednakże nie może zostać wymierzona, jeżeli od wystąpienia naruszenia minęło więcej niż trzy miesiące.

Top Videos of the Day

Nagana wymaga przede wszystkim konsultacji z pracownikiem, by poznać jego wyjaśnienia. Jeśli konsultacja jest niemożliwa z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika (nawet przez dwa tygodnie od wykrycia przestępstwa), nie zostaje wtedy przekroczony termin wymierzenia kary, a jej wykonanie jest zawieszone do momentu ponownego pojawienia się podwładnego w pracy.

Wymierzenie nagany z wpisem do akt wiąże się ze spełnieniem przez pracodawcę pewnych formalności. Wymagane jest pisemne poinformowanie podwładnego z wyszczególnieniem rodzaju naruszonego obowiązku, wskazanie, kiedy doszło do naruszenia, jak również pouczenie o prawie zgłoszenia sprzeciwu z zaznaczeniem terminu odwołania.

Istnieje jeszcze jeden wariant wymierzenia kary pracowniczej za łamanie regulaminu. Jest nim  wypowiedzenie umowy lub zwolnienie dyscyplinarne jeśli dany pracownik regularnie łamie regulamin, bądź złamał ważne zasady pracownicze.

Odwołanie od nagany

Jeżeli otrzymałeś naganę pracowniczą a nie zgadzasz się z jej zastosowaniem - np.

jeśli kara jest nieadekwatna do czynu - masz prawo wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji. W przypadku wniesienia takiego odwołania pracodawca ma 14 dni na ponowne rozeznaje sprawy i odpowiedź. Brak odpowiedzi oznacza, że nasz sprzeciw został zaakceptowany. W przypadku odrzucenia odwołania firma musi o tym poinformować pracownika w terminie 14 dni. Wtedy ukarany ma również 14 dni na wniesienie sprawy do sądy pracy w celu dalszej weryfikacji zaistniałego wykroczenia.

Czy można usunąć wpis nagany z akt osobowych?

Odpis nagany, jaki zostaje umieszczony w aktach osobowych pracownika po wymierzeniu kary porządkowej za złamanie regulaminu, może zostać usunięty z akt w przypadku, gdy pracownik przez pełen rok zachowywał się nienagannie. Kolejną możliwością jest usunięcie wpisu przez samego pracodawcę jeszcze przed upływem wymienionego terminu, jeśli szef uzna to za słuszne i sam złoży wniosek o usunięcie takiego wpisu, uznając karę za niebyłą.