Według najnowszych informacji wynikających przede wszystkim z nowelizacji rozporządzenia z 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2014 r. poz. 1433), szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych będą zobowiązani do zorganizowania dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych szkoleń i kursów. Takie właśnie nowe obowiązki zawarte są w projekcie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Oznacza to zmianę w  dotychczasowym postępowaniu, czyli nabór do rezerw zwykłych cywilów bez żadnego przygotowania do ewentualnych nieprzewidzianych walk zbrojeniowych i innych koniecznych wystąpień. Według tego aktu prawnego, wojewódzkie sztaby wojskowe w swoim obowiązku będą miały współpracę z pracodawcami, którzy zatrudniają żołnierzy NSR by takie szkolenia mogły się odbyć i groziłoby to możliwością utraty pracy.

Korzyści płynące z przynależności do NSR

Dla żołnierza rezerwisty należącego do służby militarnej, zmienią się również uwarunkowania prawne związane przede wszystkim z przyznawaniem mu jakiejkolwiek pomocy finansowej lub innego wsparcia materialnego, jeżeli będzie w tracie ćwiczeń bądź okresowej służbie wojskowej. Kwestię tę rozstrzygnięto w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania takich świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe.

Według tego rozporządzenia, żołnierz, którego cywilne wynagrodzenie wynosi więcej niż uposażenie zasadnicze, otrzyma rekompensatę finansową w wysokości różnicy między swoim dochodem a wysokością takiego uposażenia. Jednak, aby ją otrzymać, mundurowy rezerwista powinien spełnić istotny warunek, a mianowicie wystąpić ze stosownym wnioskiem do dowódcy, który to w trybie decyzji administracyjnej przyznaje świadczenie.

Top Videos of the Day

Zdarzają się jednak odmowne decyzje. W ciągu 14 dni od wydania pozytywnej decyzji, na konto żołnierza wpłyną pieniądze. Mundurowemu przysługuje również zwrot kosztów za dojazd do jednostki i bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe.

Powyższe proponowane zmiany w chwili obecnej oczekują na zatwierdzenie przez uzgodnienia międzyresortowe. #wojsko polskie