Unia Europejska (UE) to gospodarczo-polityczny związek 28 europejskich państw członkowskich. UE funkcjonuje w oparciu o system instytucji ponadnarodowych oraz decyzji negocjowanych na poziomie międzyrządowym przez państwa członkowskie. Do wspomnianych instytucji należą: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy i Parlament Europejski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co cztery lata.

Korzenie UE sięgają powstania w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a następnie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1958 roku. W wyniku wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej Unia Europejska została utworzona 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, był ostatnią ważną umową usprawniającą funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podnoszącą jej rangę na arenie międzynarodowej.

Dzięki jednolitemu rynkowi stworzonemu na terenie UE możliwy jest swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i pieniędzy, niczym w obrębie jednego państwa - bez utrudnień na granicach krajowych i innych przeszkód, jakie istniały w przeszłości. Na mocy Układu z Schengen, zawartego 14 czerwca 1985, została zniesiona kontrola osób przekraczających granice między 26 europejskimi państwami członkowskimi, a w zamian za to została wzmocniona współpraca w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.

Głównymi celami UE, zawartymi w Traktacie z Maastricht są: promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi; wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej; dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii; rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych; ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów; polepszenie standardów życia.

W 1999 roku w miejsce walut krajowych wprowadzono w formie transakcji bezgotówkowych euro, wspólną walutę europejską. W formie gotówkowej waluta została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 roku. Obecnie w składa Strefy euro wchodzi 19 państw europejskich. Na mocy traktatu z Maastricht została też powołana Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, której podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. UE utrzymuje permanentne misje dyplomatyczne na całym świecie, jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Handlu, G8 oraz G20.

Z całkowitą liczbą mieszkańców przewyższającą 500 milionów, czyli 7,3% ludności świata, UE wygenerowała w 2012 roku nominalny PKB w wysokości 16,584 biliona $, co stanowi około 23% światowego nominalnego PKB i 20% jeśli bierzemy pod uwagę parytet siły nabywczej. 26 z 28 krajów UE ma bardzo wysoki Wskaźnik rozwoju społecznego, według danych Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. W 2012 roku UE przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.