Kształcenie w Polsce odbywa się na poziomie wieloetapowym. Pierwszym szczeblem formalnej edukacji jest szkoła podstawowa, w której proces kształcenia trwa 6 lat. W Polsce, tak jak w większości krajów nauka na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Niektóre kraje dopuszczają naukę poza budynkiem szkoły, jednak uczeń musi mieć do tego specjalne wskazania oraz wykazać się opanowaniem określonego materiału.

W 1999 r. dokonano reformy szkolnictwa, według której nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat. Po jej ukończeniu uczeń kontynuuje naukę w 3-letnim gimnazjum. Ostatni absolwenci sprzed reformy opuścili 8-letnie szkoły podstawowe w w roku szkolnym 1999/2000.

Nauczanie w szkole podstawowej jest obowiązkowe i rozpoczyna się w wieku 6 lub 7 lat. Nauka podzielona jest na dwa etapy. Pierwsze trzy lata to okres wczesnoszkolny, w którym uczeń poznaje kolejne przedmioty pod okiem tego samego nauczyciela, pełniącego funkcję wychowawcy.

W drugim etapie nauki zajęcia prowadzą nauczyciele różnych przedmiotów. Oprócz tzw. podstawy programowej nauczyciele mogą prowadzić rozszerzone zajęcia lub lekcje dodatkowe.

Nauka w szkole podstawowej kończy się obowiązkowym sprawdzianem zewnętrznym przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Reforma edukacyjna z 1999 r. przywróciła do polskiego szkolnictwa system gimnazjalny. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i poprzedza kształcenie w liceum, technikum czy szkole zawodowej. To drugi obowiązkowy poziom nauczania w Polsce. Nauka na tym etapie kończy się obowiązkowym testem, i od poziomu wykazanej wiedzy zależy w jakiej szkole uczeń będzie kontynuował naukę.

System ten jest krytykowany za obniżanie poziomu edukacji. Nauka w gimnazjach ukierunkowana jest na rozwiązywanie testów egzaminacyjnych i nie wpływa na rozwój intelektualny ucznia. Wiele szkół stawia na tzw. profilowanie, czyli dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów zgodnych z zainteresowaniami ucznia. W niektórych gimnazjach działają klasy o profilu matematycznym, dziennikarskim czy językowym.

Dalsza nauka na poziomie średnim odbywa się w liceach ogólnokształcących, technikach czy szkołach zawodowych. Uczniowie mają też do dyspozycji szkoły o profilu artystycznym, w tym uczelnie muzyczne, plastyczne oraz baletowe. Nauka na etapie ponadgimnazjalnym jest nieobowiązkowa. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturę mają prawo ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej.