Molestowanie to zachowanie, które narusza godność osobistą poprzez uporczywe i natrętne naprzykrzanie się (molestowanie pochodzi o słów: łac. molestare, fr. molester drażnić, naprzykrzać się). Molestowanie jest nieakceptowane przez społeczeństwo. Niewątpliwie molestowanie jest sprzeczne z normami społecznymi. Często prowadzi do czynów na granicy szantażu i wymuszenia wobec osoby molestowanej. Wyróżniamy cztery rodzaje molestowania: psychiczne, seksualne, mowę nienawiści i mobbing. Każde z nich niewątpliwie wpływa na psychikę osoby molestowanej.

Rodzaje molestowania

Molestowanie seksualne - forma molestowania polegająca na naruszaniu godności osobistej poprzez zachowanie o charakterze seksualnym. Molestowanie seksualne nie jest akceptowane przez społeczeństwo, gdyż jest sprzeczne z normami społecznymi. Molestowanie seksualne nie jest zdefiniowane w prawie karnym. Czasami może jednak wypełniać znamiona czynu zbrodniczego z art. 197-199 oraz art. 202 i 203 Kodeksu karnego. Dodatkowo, molestowanie seksualne nie jest zdefiniowane wprawie wykroczeń. Karze podlegają natomiast czyny godzące w obyczajność publiczną zawarte w art. 140, 141 i 142 Kodeksu wykroczeń, które mogą (art. 140 i 141) albo mają (art. 142) charakter seksualny. Molestowanie seksualne jest natomiast określone w art. 183a § 6 Kodeksu pracy. Molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Molestowanie psychiczne - rodzaj molestowania, który polega na umyślnym, celowym zdawaniu cierpienia psychicznego danej osobie. Ta forma molestowania objawia się m.in. używaniem gróźb, ubliżaniem. Molestowaniu psychicznemu bez wątpienia są ulegają głównie osoby słabe psychicznie.

Mowa nienawiści - kolejna forma molestowania polegająca na używaniu języka z skutkiem znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec określonej osoby, gruby czy też określonego przez mówcę podmiotu. Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest narzędziem rozprzestrzeniania dyskryminacji i antyspołecznych uprzedzeń z uwagi na różne cechy: rasa, narodowość, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, płeć, itd. Rada Europy określa ten termin jako "wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia".

Mobbing - oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.