Centralne Biuro Antykorupcyjne to jedna ze sztandarowych instytucji rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Choć celem tej służby specjalnej jest zwalczanie, po pierwsze, korupcji szczególnie w jednostkach państwowych, a po drugie, działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, to jednak w świadomości Polaków zapisała się jako organ kontrowersyjny o dyskusyjnych metodach działania. Świadczyć też może o tym niedawny wyrok na szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Został on skazany na 3 lata więzienia w sądzie I instancji za podżeganie do korupcji i przekroczenie swoich uprawnień. Tak zwana afera gruntowa z 2007 roku doprowadziła do rozpadu koalicji rządzącej, a w rezultacie także do przedterminowych wyborów parlamentarnych, które wygrała Platforma Obywatelska.

Mimo kontrowersji CBA do tej pory sprawnie działa w państwie polskim. Przykładem jest chociażby tropienie korupcji w Sędziszowie Małopolskim. Politycy PSL są podejrzani o kupowanie głosów podczas wyborów samorządowych w 2014 roku. Wśród podstawowych zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego można wskazać rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, a także ściganie ich sprawców. Szczegółowo chodzi o:

· ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przez osoby pełniące funkcje publiczne ograniczeń w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej - i zapobieganie temu;

· zwrot korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa;

· wykrywanie przypadków, w których doszło do złamania przepisów w zakresie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie między innymi: prywatyzacji i komercjalizacji, zamówień publicznych, rozporządzania mieniem sektora finansów publicznych, jednostek otrzymujących środki publiczne, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, poręczeń i gwarancji bankowych.

CBA realizuje swoje zadania poprzez następujące czynności:

· analityczno-informacyjne: identyfikacja zagrożeń i informowanie o nich organów państwowych (do tego działania zaradcze);

· operacyjno-rozpoznawcze: prowadzenie własnych śledztw i dochodzeń w celu rozpoznawania przestępstw oraz zapobiegania im;

· kontrolne: kontrola oświadczeń majątkowych i decyzji gospodarczych oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie;

· dochodzeniowo-śledcze: w celu ścigania sprawców przestępstw.

Ważne miejsce zajmują też działania prewencyjne o charakterze profilaktycznych i edukacyjnym. CBA współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi walczącymi z korupcją.

Na czele CBA stoi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - centralny organ administracji rządowej, który nadzorowany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Szefa powołuje premier na 4-letnią kadencję. Od końca 2009 roku na czele CBA stoi Paweł Wojtunik.