#IPN opublikował komunikat, w którym stwierdza, iż „/.../ opinia biegłych w sprawie TW „Bolka” definitywnie rozstrzyga kwestię współpracy Wałęsy z SB”. Z naukowego punktu widzenia, tak kategoryczna ocena IPN jest skandaliczna. Grafologia jest uznawana jako subdyscyplina psychologii, której wyniki naukowe są oceniane jako w bardzo wysokim stopniu hipotetyczne. Wielu psychologów traktuje grafologię jako pseudo-naukę z uwagi na brak metodologii jej uprawiania, spełniającej podstawowe kanony racjonalności naukowej.

IPN nie podał nazwisk uczonych autoryzujących ekspertyzę

W komunikatach IPN nie można znaleźć żadnej informacji dotyczącej autorów ekspertyzy grafologicznej akt „Bolka”.

Dlaczego? Czy IPN celowo ukrywa ich nazwiska, aby uniemożliwić innym naukowcom sprawdzenie wiarygodności naukowej autorów ekspertyzy?

Zadanie badawcze, które IPN powierzył Instytutowi Ekspertyz Sądowych, dotyczy fundamentalnej kwestii, od której rozstrzygnięcia zależy kształt narracji historycznej w skali globalnej. Od autorów ekspertyzy zależy bowiem to, jak podręczniki współczesnej historii na całym świecie będą pisane. Z tej racji cały świat nauki ma prawo oczekiwać od IPN wyjawienia nazwisk autorów tak ważnej ekspertyzy, aby zbadać ich wiarygodność naukową.

Szefem Pracowni Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów IES nie jest naukowiec. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie badań teczki „Bolka” w IES nie ma stopnia naukowego doktora. Jest nią mgr Ewa Fabiańska. Fakt ten sugeruje, że IPN zlecił wykonanie tak ważnej ekspertyzy, dotyczącej Lecha Wałęsy, osobie bez wystarczającej reputacji na rynku naukowym.

Top Videos of the Day

Skoro magister Ewa Fabiańska nie ma nawet doktoratu (dzisiaj uzyskanie tego stopnia jest nader łatwe), to nie można jej uznać za wiarygodnego naukowca.

Fabiańska pracuje w dziedzinie grafologii od co najmniej 1999 roku. Z punktu widzenia praktyki akademickiej powinna ona zostać zwolniona z tak eksponowanego stanowiska, gdyż w ustawowym terminie nie uzyskała doktoratu. Jej dorobek publikacyjny obejmuje artykuły napisane w polskich czasopismach naukowych – przede wszystkim w „Problems of Forensic Sciences” i „Z zagadnień nauk sądowych”. Pierwsze czasopismo nie figuruje na międzynarodowych listach czasopism takich, jak Lista Filadelfijska czy też Scopus. Drugie figuruje jedynie w „Scopus”, ale ma nieznaczący indeks wpływu naukowego.

Osiągnięcia naukowe pracowni grafologicznej IES

Na stronie internetowej IES figuruje lista najważniejszych osiągnięć naukowych pracowni grafologicznej w postaci opublikowanych prac naukowych. Może ona pochwalić się tylko jednym artykułem naukowym, opublikowanym w renomowanym czasopiśmie Listy Fildelfijskiej, mianowicie w „Journal of Forensic Sciences”.

Autorem tekstu jest T. Dziedzic.

Z punktu widzenia przyjętych w Polsce kryteriów oceny parametrycznej placówek badawczych, wynik pracowni grafologicznej IES jest najzwyczajniej żenująco niski. Z pracownią współpracują tacy badacze, jak: A. Parczewski, M. Kunicki, A. Kotarba-Pawłowicz i M. Pająk. Czy wymienione osoby podpisały się pod ekspertyzą grafologiczną dotyczącą Lecha Wałęsy? Jeśli tak, to czy mają wiarygodny dorobek naukowy?

Puenta

Ponieważ ekspertyzy grafologiczne nie są uznawane jako naukowe, studium opracowane przez IES na temat akt „Bolka” powinno zostać poddane ekspertyzie metodologicznej, aby zbadać zasadność i racjonalność metody zastosowanej w badaniu grafologicznym.

***

Jako metodolog ze stopniem doktora habilitowanego o znaczącym dorobku naukowym w międzynarodowych czasopismach Listy Filadelfijskiej, której osiągnięcia są honorowane i wysoko oceniane przez Narodowe Centrum Nauki, zarówno pod rządami PO jak i PiS (w grudniu 2016 roku otrzymałem grant badawczy w konkursie Opus NCN), mogę podjąć się opracowania studium metodologicznego, sprawdzającego rzetelność naukową ekspertyzy grafologicznej dotyczącej akt „Bolka”.

źródła: ies.krakow.pl, ipn.gov.pl, rp.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #ekspertyza grafologiczna #Lech Wałęsa