15 grudnia #sejm zgodził się na obchody 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 2017 roku. Za uchwałą głosowało 349 posłów. Ponad 50% posłów opozycji poparło uchwałę. 59 posłów PO oraz 11 z Nowoczesnej głosowało w ten sam sposób, jak posłowie PiS – w szczególności Krystyna Pawłowicz czy Anna Sobecka, reprezentująca Tadeusza Rydzyka.

Rok 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kontekście intronizacji Chrystusa

W listopadzie w Łagiewnikach Episkopat Polski ustanowił panowanie Chrystusa nad Polską. W celebrze wzięli udział prezydent Duda i premier Szydło. Łamiąc konstytucyjną zasadę suwerenności narodu, która zakazuje uznawania innej władzy zwierzchniej niż naród (art.

4), władze polityczne naszego kraju dopuściły się złamania Konstytucji RP.

W 1717 roku papież Klemens XI wydał zgodę na koronację jasnogórskiego obrazu. Nie było to pierwsze tego typu jego uhonorowanie. Władysław Jagiełło już w 1430 roku dokonał koronacji obrazu z Jasnej Góry. Władysław IV, Jan Kazimierz oraz August II Mocny również oddali koronacyjny hołd Czarnej Madonnie.

Z punktu widzenia archetypów kulturowych oraz kultu maryjnego w Polsce, intronizacja Chrystusa jawi się jako symboliczny akt kultywujący kazirodztwo sakralne. Skoro #Chrystus jest królem, a jego matka – królową Polski, to obie postacie wiąże relacja małżeńska. Zgodnie z doktryną katolicką, małżeństwo jest sakramentem. Jednym z warunków jego ważności jest ratum et consummatum, czyli podjęcie aktu małżeństwa w celach prokreacyjnych.

Top Videos of the Day

Ustanawiając obchody 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Sejm dokonał tym samym symbolicznej apoteozy sakralnego, narodowego stosunku kazirodczego – w tym wypadku pomiędzy Chrystusem i jego Matką-Polką.

Kazirodztwo w kontekście biblijnym

W Księdze Rodzaju, Bóg ratuje Lota i jego córki przed zagładą w Sodomie i Gomorze. W górach dochodzi pomiędzy nimi do aktu kazirodczego. Córki gwałcą Lota. Owocem tego zdarzenia są protoplaści plemion Moabitów i Ammonitów. Bóg jednak nie potępia kochanków za ten akt, gdyż jego celem było uratowanie rodzaju ludzkiego przed zagładą.

W kontekście biblijnej przypowieści oraz aktu ustanowienia Chrystusa królem, przypomnienie społeczeństwu przez Sejm o tym, że Matka Boska jest królową Polski, jawi się jako symboliczna imitacja aktu kazirodczego pomiędzy Lotem i jego córkami. Czarna Madonna staje się Lotem, Chrystus – jedną z jego córek, zaś rodzaj ludzki – narodem polskim.

Struktura semantyczna zainscenizowanej przez Sejm hierofanii (zdarzenia sakralnego, wkraczającego w sferę profanum) ujawnia swoje genderowe oblicze.

Chrystus przejmuje kobiece role gwałcicielek, zaś Madonna z Częstochowy – męską rolę Chrystusa odkupiciela wiszącego na krzyżu, którym w tym wydarzeniu jest symboliczny akt seksualnej przemocy. Ta sakralna sytuacja genderowa jest dodatkowo ubrana w barwy nacjonalizmu, gdyż akt kazirodczy dokonuje się dla ratowania narodu polskiego.

Sakralizacja polskiej polityki

Mieszanie dyskursów: religijnego i politycznego, zwykle prowadzi do katastrof kulturowych, których przejawem jest brutalna przemoc. Doświadczamy tego współcześnie w postaci zamachów terrorystycznych. Polski Sejm właśnie dopuścił się aktu wymieszania narracji katolickiej nie tylko z politycznym dyskursem, ale również z seksualną symboliką.

Intencją posłów opozycji, głosujących za uchwałą celebrującą królowanie Czarnej Madonny z okazji 300-lecia koronacji jej obrazu, nie było z pewnością zainicjowanie dysputy na temat kazirodztwa Chrystusa i Marii w kontekście ratowania narodu polskiego. Politycy PO i Nowoczesnej najzwyczajniej chcieli podlizać się biskupom, przyczyniając się do wzmocnienia procesu sakralizacji polityki w naszym kraju. To zaś prowadzi do przekształcenia naszego kraju w państwo wyznaniowe – którego przestrzeń publiczna ma być wypełniana represyjnymi treściami sakralnymi.

Źródło: sejm.gov.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Matka Boska Częstochowska