Kultura europejska sięga czasów rozwoju myśli w Grecji i Rzymie. To tam znajduje się kolebka edukacji rozwijana po dzień dzisiejszy. Przejście od mitologii i wierzeń religijnych do racjonalnego ujmowania rzeczywistości stało się faktem rozwoju edukacji. Wspomnieć można chociażby szkołę Arystotelesa zwaną Liceum czy też Akademię Platona. Niemniej jednak chodziło w nich o rozwój intelektu, który opierał się na dążeniu do prawdy oraz wychowanie ku dobru. W tym celu akcent padał na sferę etyczną, która opierała się na nabywaniu cnót.

Edukacja była swoistą szkołą czy filozofią życia, a istniała po to, aby nabyć wiedzę i zdobyć cnoty, w celu stawania się dojrzałym i odpowiedzialnym człowiekiem, jak również autentycznym wzorem dla innych.

Ta forma kształcenia, ubogacona nadto w średniowieczu teologią trwała do czasów oświecenia. Wówczas zaczęto odchodzić od sfery wychowawczej, czyli nabywania cnót, a akcent został przekazany na rozwój intelektu. Oczywiście, nie skończyło się to dobrze, bo jak znamy z historii, pozwoliło to na wytworzenie tzw. "Nadczłowieka"a w konsekwencji prowadziło do wojen i cierpień ludzkości.

Edukacja w służbie rozwoju intelektu

W czasach współczesnych wiele mówi się o szkolnictwie. Zazwyczaj chodzi o egzamin kończący pewien etap nauki, przygotowanie do niego, korepetycje, itp. Ostatnio słyszymy nawet o reformie szkolnictwa: zmiany w systemie oświaty związane z gimnazjami, które spotkały się z protestem. Nie to jest jednak w edukacji najważniejsze. To są tylko swoiste formy techniczne, o które toczy się dyskusja.

Top Videos of the Day

O wiele ważniejsze jest to, że w różnych przekazach brakuje uwyraźnienia sensu edukacji w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli odpowiedniego dążenia do zdobycia wiedzy i wychowania. Ta tematyka jest na ogół obca dla tych, którzy rzekomo bronią szkolnictwa polskiego. Refleksja dla przykładu: "świadectwo maturalne" zamiast "świadectwo dojrzałości". Co to jest dojrzałość osobowa? Czy tylko nabytą wiedzą intelektualną?

Edukacja drogą do pełnego rozwoju człowieka

Edukacja odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Już od dzieciństwa w domu rodzinnym nabywa umiejętności odróżniania dobra od zła. Z latami ubogaca swoje postępowanie racjonalnymi decyzjami, a pełnia dojrzałości opartej na wiedzy i doświadczeniu życiowym następuje dopiero u kresu ziemskiej wędrówki. Dlatego też, w edukacji nie może być rozdźwięku pomiędzy wiedzą a etycznym wychowaniem. Dobro i prawda stanowią i powinny stanowić podstawę edukacyjną. Ta jednak sytuacja jest zachwiana, o czym wspominają różne źródła psychologiczne czy pedagogiczne. W tym też tkwi kryzys współczesnego szkolnictwa i wymaga głębokiej refleksji oraz dyskusji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.