Krajowa Rada Sądownicza wystąpiła ze skargą na niekonstytucyjność pisowskiej nowelizacji ustawy o TK. KRS zarzuca partii rządzącej łamanie konstytucji. Podczas ostatniego posiedzenia sędziowie KRS zwrócili również  uwagę na fakt zastraszania sędziów przez rządzących polityków upowszechniających stwierdzenia, iż polskie sądy wydają polityczne wyroki. Sędzia Żurek, członek KRS, określił takie praktyki #PiS jako ubliżanie sądowi.

Konstytucja RP umożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu delegalizację partii politycznych

Artykuł 13 Konstytucji RP mówi: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”

Artykuł 44 Ustawy o partiach politycznych mówi: „1.

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji. 2. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.”

Istnieją podstawy prawne do delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości

Jeśli TK wykaże, iż działalność partii Kaczyńskiego jest sprzeczna z Konstytucją RP, wówczas będzie miał prawo do jej zdelegalizowania. Takie domniemanie jest obecnie w pełni uzasadnione. Wypowiedzi wielu polityków PiS manifestują idee faszystowskie oraz nienawiść na tle etnicznym. Dla przykładu, prezydent Duda popierał hasło tak zwanego marszu niepodległości „Polska dla Polaków”, wyrażającego nienawiść na tle narodowościowym. Ponadto, złamał konstytucyjną zasadę niezawisłości sądów, odmawiając zaprzysiężenia sędziów TK wybranych przez posłów poprzedniej kadencji Sejmu.

Top Videos of the Day

Program polityczny PiS odwołuje się do haseł nawołujących do klerykalizacji życia publicznego w Polsce. Ewidentnym przykładem są wypowiedzi Glińskiego nawołujące do ograniczenia wolności przekazu artystycznego z racji preferowania katolickiego światopoglądu. Taka praktyka jest również sprzeczna z Konstytucją RP.

Bez wątpienia, wyrok delegalizujący PiS będzie wymagał ekspertyz filozoficznych, politologicznych oraz historycznych. Nie jest więc wykluczone, że najwybitniejsi polscy intelektualiści, publikujący swoje prace w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach humanistycznych, zostaną zatrudnieni przez TK, aby zbadali kwestię faszystowskiego charakteru działalności Prawa i Sprawiedliwości.

Konstytuuje się Komitet Obrony Demokracji

TK mógłby zdelegalizować PiS, ale ten wcale nie musiałby chcieć oddać władzy. Prawo nie przewiduje sytuacji, w której TK lub KRS wzywają wojsko lub siły policyjne do rozwiązania Sejmu. Apel najwyższych władz sądowniczych w Polsce do wojska, aby wdrożyło ono w życie akt delegalizujący PiS, mógłby okazać się skuteczny tylko w sytuacji uzyskania społecznego wsparcia.

Czy Komitet Obrony Demokracji poprze ewentualną delegalizację Prawa i Sprawiedliwości? Czy wojsko lub policja uzyska społeczne wsparcie, aby wdrożyć w życie ewentualny werdykt TK?

W 2012 roku prof. Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wyraził jednoznacznie opinię, iż TK nie cofnąłby się przed delegalizacją partii, której cele lub działalność skierowane byłyby na obalenie metodami niedemokratycznymi ustroju Polski. Zamach na TK, który dokonuje PiS, wykazuje znamiona takiej działalności. Czy więc nowa inicjatywa obywatelska KOD zacznie naciskać na TK, aby ten rozpoczął procedurę badania konstytucyjności praktyk politycznych partii Kaczyńskiego?

źródła: Prezes TK: nie cofniemy się przed delegalizacją partii, która działa niedemokratycznie, Obserwator Konstytucyjny; Krajowa rada Sądownicza także zaskarży do Trybunału nowelizacje ustawy o TK, Gazeta.pl; PiS i faszyzm, blogi.newsweek.pl

  #Jarosław Kaczyński #konstytucja