13 let­nia dziew­czyna ocze­ku­jąca na przy­stanku, na przy­jazd auto­busu została napad­nięta przez muzuł­mań­skiego imi­granta, który kilka mie­sięcy temu przy­był na Sycy­lię. Napast­nik pró­bo­wał zacią­gnąć dziew­czynkę w ustronne miej­sce. Całe szczę­ście po dru­giej stro­nie ulicy, w barze Pri­ma­vera, sie­dział wujek dziew­czynki, który zoba­czył co się dzieje i razem z innym męż­czy­zną rzu­cił się do pomocy.

Afrykańczyk został brutalnie pobity, i skopany. Leżąc na ulicy wezwał policję, która po przybyciu zatrzymała wujka dziewczynki! Co najbardziej absurdalne, postawiono mu zarzut umyślnego uszkodzenia ciała. Został wypuszczony po 4 godzinach za to, że obronił młodą dziewczynę przed gwałtem i uratował jej dzieciństwo będzie sądzony przed sądem własnego kraju.

Europo, gdzie zmierzasz?

Wzrost przestępczości seksualnej wraz ze wzrostem liczby islamskich imigrantów

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, które przyjmują rzesze imigrantów gwałtownie wzrasta przestępczość. W Szwecji 77 proc. sprawców wszystkich gwałtów to muzułmanie, którzy stanowią tylko 2 proc. mieszkańców kraju. W ciągu kilku lat w Szwecji liczba brutalnych przestępstw wzrosła o 300 proc., a liczba gwałtów – o 700 proc. I te statystki jasno możemy powiązać z napływem imigrantów. W Wielkiej Brytanii policja rozbiła niedawno gang pakistańskich imigrantów, który zgwałcił łącznie 1,5 tys. europejskich dzieci.

 

Warto przypomnieć polskie prawo, jak stanowi kodeks karny: Art., 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12Miejmy nadzieję, że w razie masowego przyjazdu imigrantów na teren Polski, polskie władze nie będą dopuszczać do ustępstw w imię politycznej poprawności.

Top Videos of the Day

Musimy pamię­tać, że imi­granci przy­jeż­dża­jąc do Europy bar­dzo czę­sto pró­bują narzu­cać wła­sny świa­to­po­gląd i wła­sne zasady. Na przy­kła­dzie Szwe­cji czy Wiel­kiej Bry­ta­nii, pró­bują narzu­cać Euro­pie rów­nież kwe­stie zwią­zane z mał­żeń­stwem nie­let­nich.

źródło: barenakedislam.com

 

  #Islam #imigracja #kryzys uchodźczy