Do 20 lipca Polska miała czas na powiadomienie o sposobie wprowadzenia w życie unijnych dyrektyw w sprawie wspólnych procedur i zasad przyznawania azylu oraz w sprawie minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się o międzynarodową ochronę. Stosowne zawiadomienie nie wpłynęło do Komisji UE.

Polityka azylowa Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od wielu lat przygotowywały się na ewentualność masowego przybycia imigrantów, w tym - uchodźców, poszukujących w Europie schronienia i ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia. Mowa jest o osobach zmuszonych do opuszczenia państwa albo ewakuowanych, nawet w ramach działań pomocowych.

Osoby te wymagają pomocy państw unijnych, ponieważ nie mają możliwości powrotu z uwagi na zagrożenie ich życia lub zdrowia.

Funkcjonuje kilka dyrektyw, normalizujących sprawy związane z przyjmowaniem, traktowaniem oraz zabezpieczeniem uchodźców. Ustanowiono Wspólny Europejski System Azylowy, mający zagwarantować azylantom jednolite procedury na całym obszarze Unii Europejskiej. Warto dodać, że żaden kraj Unii Europejskiej nie ma obowiązku przyjęcia imigrantów i zaopiekowania się nimi. Obowiązek wsparcia i pomocy dotyczy wyłącznie uchodźców, dlatego trzeba dokładnie i wnikliwie sprawdzić każdą składającą wniosek o azyl osobę. Osobom tym przysługuje również prawo do połączenia rozdzielonej rodziny.

Komisja Europejska śle do Polski upomnienia

W związku z uchybieniem terminu poinformowania o sposobie wprowadzenia dyrektyw, Komisja Europejska wszczęła 40 postępowań wobec 19 krajów członkowskich.

Top Videos of the Day

Otrzymaliśmy upomnienie, w którym zarzucono polskiemu rządowi brak wprowadzenia unijnych przepisów i tym samym - naruszenie prawa. Brak odpowiedzi przez kolejne dwa miesiące spowoduje wydanie drugiego upomnienia. Ponowne milczenie może oznaczać złożenie wniosku przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Niemcy żądają zaostrzenia przepisów azylowych

Thomas de Maiziere proponuje przyjęcie przepisów, na mocy których osoby nieprzybyłe do Niemiec bezpośrednio, lecz przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, nie będą miały prawa do niemieckich świadczeń socjalnych. Otrzymałyby co najwyżej prowiant oraz bilet na podróż. Regulacja powinna zniechęcić do masowego napływu do Niemiec tych osób, które powinny złożyć wnioski azylowe w innych niż Niemcy państwach. Jednocześnie imigranci, których nie będzie można z różnych powodów deportować do kraju pochodzenia, nie będą nabywali prawa do świadczeń socjalnych i nie będą mogli podejmować pracy na terenie Niemiec.

Szacuje się, że w 2015 r.

do Niemiec przybędzie milion imigrantów. Wprowadzenie proponowanych przez de Maiziere obostrzeń oznaczałoby katastrofę humanitarną. Jak podkreśla opozycja, tysiące osób z dnia na dzień zostałyby pozbawione dachu nad głową i środków do przeżycia.

Polska pomoc dla uchodźcy

Na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczono niezbędne informacje pobytowe, w tym wykaz ośrodków azylowych, procedurę przyznawania statusu uchodźcy oraz informacje o przysługujących świadczeniach socjalnych. Cudzoziemiec, przebywający w ośrodku, otrzymuje oprócz zakwaterowania także wyżywienie, zwrot kosztów niezbędnych przejazdów  środkami komunikacji miejskiej oraz drobne kwoty na zakup środków higieny osobistej i kieszonkowe. Przysługuje również pomoc na zakup odzieży i obuwia, a także ekwiwalent za wyżywienie dzieci.

Niektóre z polskich ośrodków są ośrodkami krótkiego pobytu, z których cudzoziemiec odchodzi po załatwieniu formalności pobytowych. Mieszkający poza ośrodkiem cudzoziemiec otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości rodziny cudzoziemca.

Europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji przekaże Polsce po 10 tysięcy euro na każdego przesiedleńca lub po 6 tysięcy euro na każdą osobę relokowaną z innych państw Unii.

Źródła: gazetaprawna.pl, polskieradio.pl, dziennik.pl, unhcr-centraleurope.org, udsc.gov.pl, money.pl