Parlament Europejski przegłosował opinię w sprawie ilościowych kwot przyjęć uchodźców. Zgodnie z dokumentem, każde państwo Unii Europejskiej ma przyjąć pod swój dach określoną liczbę imigrantów. Taki sposób rozwiązania kryzysu uchodźczego jest zgodny z projektem Angeli Merkel, który narzuciła go Komisji Europejskiej.

Projekt Merkel stoi w niezgodzie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Według artykułu 18 Karty Praw Podstawowych: „Gwarantuje się prawo do azylu z właściwym poszanowaniem zasad Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską”.

Przytoczony artykuł zobowiązuje każde państwo Unii Europejskiej do przyjmowania azylantów, czyli osób, którym ze względów politycznych, religijnych czy obyczajowych grozi prześladowanie w ich rodzimym kraju. Europejska Karta Praw Podstawowych jest w tym względzie zgodna z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Artykuł 15 Karty Praw Podstawowych głosi: „(p.2) Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim. (p.3) Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw Członkowskich, są uprawnieni do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii.”

Azylanci, którym Unia Europejska zamierza dać schronienie, mają więc prawo osiedlić się i pracować w dowolnym państwie, o ile otrzymają zezwolenie na pracę.

Top Videos of the Day

Kwotowanie tak zwanej relokacji azylantów jest uzasadnione prawnie jedynie wtedy, gdy odmówi się im zezwolenia na pracę. Taka praktyka jednak nosiłaby znamiona dyskryminacyjne.

List polityków i publicystów z Europy Środkowej w sprawie imigrantów

Politycy i publicyści ze środkowoeuropejskich krajów wyasygnowali list otwarty do społeczeństw regionu i władz politycznych, nawołujący do okazania solidarności imigrantom z Bliskiego Wschodu i Afryki. List nie zawiera apelu do zgody na kwoty relokacyjne. Adresatem listu powinna być jednak kanclerz Niemiec, Angela Merkel.

Zgodnie z duchem Karty Praw Podstawowych  każde państwo jest zobowiązane do przyjęcia każdego azylanta, który poprosi o danie mu schronienia. Kwotowanie liczby azylów na poszczególne państwa nosi znamiona praktyk selekcyjnych. Dlatego propozycja Merkel w sprawie rozwiązania kryzysu jest w istocie pomysłem na internowanie uchodźców w poszczególnych państwach Wspólnoty według klucza kwotowego. Taka strategia przeczy duchowi aksjologicznemu Unii Europejskiej, gdyż sprzeniewierza się fundamentalnym prawom człowieka: prawa do swobodnego przemieszczania się, zamieszkiwania i podejmowania pracy na terytorium Unii.

Protesty państw przeciwko niemieckiej propozycji

Rządy Węgier, Czech i Słowacji jednoznacznie odmówiły przyjmowania azylantów, odwołując się do argumentów rasistowskich. Rząd Ewy Kopacz jest skłonny zaakceptować propozycję Merkel, przyjmując około 12 tysięcy uchodźców. Zgoda na kwoty azylantów polskiego rządu ma również wymiar dyskryminacyjny.

To, co różni stanowisko większości polityków europejskich, którym przewodzi Merkel, od stanowiska węgierskiego, czeskiego i słowackiego, jest rasizm z sercem. Odmawiając jakiejkolwiek pomocy imigrantom, Fico, Zeman i Orban jawią się jako rasiści bezwzględni. Obecny spór w Unii w kwestii kwot imigracyjnych nie ma więc żadnego związku z ideami wolnościowymi oraz solidaryzmu społecznego. Rasiści z sercem usiłują zmusić rasistów bezwzględnych do przyjęcia ich stanowiska.

Puenta

Kryzys imigracyjny nie jest sprawą żadnego poszczególnego państwa europejskiego. Jest on problemem Unii Europejskiej. Zgodnie z wolnościowym duchem Karty Praw Podstawowych kryzys powinien zostać rozwiązany tylko w jeden sposób: azylanci powinni móc zamieszkać w tym państwie, które wybiorą bez żadnych ograniczeń.

Źródło: List z Europy środkowej w sprawie imigrantów, Liberte.pl; Czechy grożą Unii Europejskiej trybunałem, WPwiadomosci.