Powstał projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji, który zapowiada wprowadzenie nieomal rewolucyjnych zmian na rynku pracy oraz w edukacji. Jego wprowadzenie w życie spowoduje lepsze dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku oraz wzrost ich mobilności poprzez promowanie uczenia się na każdym etapie życia. Jednym z ważniejszych skutków wprowadzenia PRK będzie możliwość porównywania kwalifikacji nabywanych przez pracowników w różnych krajach UE oraz wewnątrz kraju.

 

Efekty uczenia się na plan pierwszy

W istniejącym obecnie w naszym kraju systemie uczenia się o kwalifikacjach decydują przede wszystkim realizowane w danej szkole treści programowe oraz czas trwania nauki.

Mniej istotne wydaje się być to, co dany człowiek naprawdę wie, co potrafi zrobić.

Przygotowywana w związku z wprowadzaniem w życie Europejskich Ram Kwalifikacji przebudowa systemu kształcenia ma na celu postawienie na pierwszym planie efektów kształcenia. W oświacie zrobiono już krok w tym kierunku, kiedy wprowadzono egzaminy zewnętrzne oraz obowiązujące od 2008 roku podstawy programowe oparte na wskazaniu efektów uczenia się.

Obecnie trwają prace nad reformą szkolnictwa wyższego, która ma doprowadzić do tworzenia programów kształcenia opartych na efektach uczenia się, zgodnie z poziomami i obszarami kształcenia PRK.

 

Szkoła czy studia niekoniecznie potrzebne - wystarczy egzamin kwalifikacyjny

Jedną z najważniejszych zmian, wprowadzonych przez PRK, jest fakt, że aby uzyskać formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji niekoniecznie muszą być one zdobyte w formalnym systemie kształcenia.

Top Videos of the Day

Równie dobrze można je zdobyć w procesie uczenia się we własnym zakresie albo poprzez praktykę. Jedynym warunkiem będzie zdanie odpowiedniego egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu rozbudowany zostanie istniejący obecnie w szczątkowej formie system walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. PKR ma zawierać osiem poziomów, opisanych przy pomocy tzw. deskryptorów (wymagań określających standardy minimalnych efektów uczenia się dla poszczególnych zawodów).

 

Polska Rama Kwalifikacji częścią Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Warto zaznaczyć, że takie same systemy oceniające efekty uczenia się już istnieją lub będą istnieć w pozostałych krajach UE. Ułatwi to porównywanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w różnych miejscach, formach i czasie. W efekcie polski pracownik, chcący podjąć pracę w innym kraju Wspólnoty Europejskiej, będzie mógł bez problemu udowodnić posiadane kompetencje zawodowe przed zagranicznym pracodawcą. Być może spowoduje to, że mniej Polaków z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi będzie trafiać za granicą na zmywak.

Źródło:kwalifikacje.edu.pl #Unia Europejska #praca