Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło blisko 10 lat. Polska roku 2014 znacznie różni się od Polski roku 2004. Przeobrażenia jakie się dokonały się w tym okresie zmieniły diametralnie oblicze naszego kraju.

W pierwszej kolejności należy wskazać na powstanie prawdziwie europejskiej sieci dróg i autostrad w Polsce, w przeważającej mierze dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Rozwój sieci drogowej jest dla Unii priorytetem jako że w oczywisty sposób łączy się swobodnym przepływem osób i towarów. Przed przystąpieniem do Unii budowa autostrad była odwlekana w nieskończoność. Opóźnienia były na każdym etapie ich powstawania od projektowania po wykonanie.

W istocie autostrady istniały w Polsce wirtualnie. Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a ostatnio organizowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej, niewiarygodnie przyśpieszyło inwestycje drogowe. Aktualnie autostradami i drogami szybkiego ruchu można przejechać przez całą Polskę z południa na północ oraz z zachodu na wschód.

Inwestycje dokonane w Polsce dzięki funduszom unijnym dotyczą także wielu innych sfer życia. Dzięki tym środkom pieniężnym powstawały albo były wyremontowane szkoły, przedszkola, jednostki Policji, Straży Pożarnej, szpitale i sądy. W jednostkach tych zakup sprzętu również odbywał się częściowo ze środków pochodzących z Unii Europejskie. Ostatnio prowadzono jest akcja informacyjna wśród Polaków, uświadamiająca im, że w zasadzie na każdym kroku spotykają się ze inwestycjami i udogodnieniami tworzonymi we współpracy organizacyjnej i finansowej z Unią Europejską.

Top Videos of the Day

#Unia Europejska pomaga także poszczególnym samorządom - województwom, powiatom i gminom. To bardzo często właśnie jednostki samorządu terytorialnego są beneficjentami funduszy unijnych. Łączy się to oczywiście z wzięciem na siebie ciężaru przygotowania wniosków o dotację, a następnie przeprowadzenia inwestycji. Jednakże samorządy dobrze sobie z tym radzą.

Korzystne zmiany dzięki członkostwie Polski w Unii Europejskiej nastąpiły również w polskim społeczeństwie. Wydaje się ono być bardziej otwarte i tolerancyjnej niż wcześniej. Ma to swoje źródło głównie w poznawaniu innych państw członkowskich UE, innych społeczeństw i kultury, co jest możliwe dzięki możliwości swobodnego wjazdu i pracy na terenie państw członkowskich UE.

Podsumowując, jeszcze raz trzeba podkreślić, że Polska obecnie jest zupełnie innym zdecydowanie nowocześniejszym krajem niż w momencie wstępowania do Unii Europejskiej.

Marek Wosiński