Formalnie wspólna polityka zagraniczna jest jedną z dziedzin działalności Unii Europejskiej. Z punktu widzenia traktatów europejskich i innych instrumentów prawa wtórnego obejmuje ona wszelkie obszary polityki zagranicznej, a także ogół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa Unii. Począwszy od traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, w którym została ona ustanowiona, była ona rozwijana przez kolejne traktaty. Jak cel wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej wskazuje się bronienie najważniejszych interesów, wspólnych wartości, jak również integralności i niezawisłości Unii Europejskiej. Istnieje założenie, że państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej będą starać się razem wpływać na politykę światową oraz wzmacniać na arenie międzynarodowej znaczenie Unii Europejskiej, ale i całej Europy.

W dokumentach stanowiących podstawę wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej znalazły się cele takie jak promowanie praw i wolności jednostki oraz państwa prawa na całym świecie, a także dbanie o pokój na świecie..

Niektórzy negują możliwość prowadzenia polityki zagranicznej przez organizację międzynarodową jaką jest wciąż Unia Europejska. Pomimo tych wątpliwości natury prawnej należy zauważyć, że Unia Europejska (a swoją droga także inne organizacje międzynarodową) prowadzą politykę, którą możnaby określić mianem zagranicznej, bowiem odnosi się do problemów globalnych.

Nie można nie zgodzić się z twierdzeniem, że współczesne wydarzenia na arenie międzynarodowej powodują, że Unia Europejska będzie musiała zajmować wspólne stanowisko. Nie wystarczy, że wypowiedzą się poszczególne państwa potrzebna jest jedna wypowiedź Unii Europejskiej jako całości.

Top Videos of the Day

Podnosi się, że Unia powinna zwiększyć skuteczność prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej. Kwestie takie jak ochrona przed terroryzmem, zaopatrzenie Europy w źródła energii, a ostatnio rosnąca pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej oraz eskalacja konfliktów z niektórymi państwami wymagają zdecydowanej reakcji. W kontekście ostatnich wydarzeń na Krymie można stwierdzić, że taka wspólna odpowiedź Unii Europejskiej na niektóre problemy jest potrzebna.

Powszechnie wskazuje się na niezbędność poprawienia efektywności wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wyłącznie przedstawiane razem przez wszystkie państwa stanowisko wobec wspomnianych palących problemów międzynarodowych zapewni Unii Europejskiej właściwej jej miejsce i poszanowanie na arenie międzynarodowej. Unia Europejska może stać się jednym z głównych aktorów współczesnego świata. Biorąc pod uwagę wielkość ludności, rozmiary terytorium, czy potęgę gospodarczą wyrażono PKB, Unia Europejska zasługuje na taką pozycję, do której aktualnie tylko aspiruje.