#Unia Europejska jest efektem ponad sześćdziesięciu lat integracji na Starym Kontynencie. Celem jaki przyświecały tzw. ojcom integracji europejskiej było zapewnienie trwałego pokoju. Pomimo że od tego czasu na terenie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej nie doszło do wojen, czy konfliktów, to jednak ten cel jakim jest zapewnienie pokojowego współżycia państw powinien nadal przyświecać głową państw i szefom rządów podejmującym decyzje na najwyższych szczeblach w Unii Europejskiej. Nigdy nie powinniśmy zapominać w jakim celu została powołana Unia i jak wielkim osiągnięciem było pojednanie pomiędzy narodami i zapewnienie jedności.

Dbanie o wspomnianą już jedność to nie tylko zapobieganiem konfliktom zbrojnym, to przede wszystkim zapewnienie jedności opartej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu.

Aby ten cel osiągnąć trzeba posłużyć się narzędziem jakim jest integracja, która zakłada nieustanne dokształcanie się na temat sąsiadujących z nami, ale także tych oddalonych od nas państw członkowskich Unii Europejskiej, ich społeczeństw, kultury , zwyczajów. Jedności sprzyja również współpraca gospodarcza i wzajemne powiązania ekonomiczne. Nic tak nie sprzyja jedności jak prowadzenie wspólnych interesów gospodarczych. Europejczycy wydaje się, że zrozumieli, iż efekt dobrobytu może być zapewniony tylko w warunkach całkowitego pokoju i jedności.

Prawa jednostki rozwijały się obok integracji europejskiej. Niemniej jednak są one z nią blisko związane. Należy pamiętać, że zapewnieniu praw jednostce sprzyja przede wszystkim Rada Europy, która nie jest elementem Unii Europejskiej, stanowi ona odrębną organizację zrzeszająca państwa europejskie.

Top Videos of the Day

To dzięki funkcjonowaniu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności tak wiele zmieniło się jeżeli chodzi o status jednostki w państwie. Sprzyjało temu działalności organów Konwencji tj. Komisji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednakże Unia Europejska w pełni zaadaptowała ten dorobek orzeczniczy ETPCz, wskazując że jest on częścią składową acquis communitere, które jest jedną z doktryn orzeczniczych organu sądowego UE - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). To zaadoptowanie dorobku Rady Europy w dziedzinie praw człowieka wyraża się również w tym, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z jednej strony chroni w dużej mierze te same prawa co Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, z drugiej jednak strony katalog tych praw znacznie rozszerza.

Unia Europejska winna być charakteryzowana przez szansę, które stwarza, tak dla państw jak i poszczególnych jednostek. Daje ona możliwości rozwoju gospodarczego dla państw członkowskich, ale poszczególne jednostki również korzystają z szans jakich daje Unia Europejska dzięki swobodzie poruszania się po jej terytorium.