W marcu, kiedy świadczenie wychowawcze nie było jeszcze rodzicom wypłacane, pojawiły się wątpliwości czy będzie ono podlegać zajęciu komorniczemu oraz - czy nie będzie miało wpływu na wysokość alimentów, ustanawianych wyrokiem sądu.

Brak w tym zakresie stosownych regulacji powodował, że rodzice swoje obawy wyrażali wprost i pytali, dlaczego świadczenie 500 zł na dziecko miałoby być doliczane do dochodu, od którego zależy wysokość alimentów (a w niektórych przypadkach nawet sam fakt ich otrzymania).

Wątpliwości te wcale nie zostały rozwiane wraz ze startem programu w kwietniu bieżącego roku. Zdarzyły się - dość głośne w mediach - przypadki, że komornik na poczet zaciągniętej i niespłaconej pożyczki zajmował np.

rachunek bankowy, na który przelewane były środki z programu Rodzina 500+.

Orzekające w sprawach o alimenty sądy również podchodziły do tego tematu w dwojaki sposób - niektóre zaliczały 500 zł na dziecko do dochodów, od których uzależniano wysokość alimentów, a niektóre nie. Obawy rodziców uprawnionych do świadczenia nie były zatem bezpodstawne.

Rodzina 500+ zwolniona z egzekucji komorniczej

We wtorek (27.07) stosowna ustawa nowelizująca kodeks rodziny i opiekuńczy, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Po podpisaniu ustawy prezydent Duda powiedział, że nie może być sytuacji, w której dodatek na dziecko był powodem do obniżania alimentów bądź nieprzyznawania ich ze względu na większy dochód w rodzinie. Jak zaznaczył, koncepcja świadczenia 500 zł na dziecko od samego początku projektowana była tak, aby nie miała ona wpływu na inne, otrzymywane przez rodziców świadczenia.

Top Videos of the Day

dzieci nie mogą zostać pokrzywdzone tym, że rodzice nabyli prawo do świadczeń z programu Rodzina 500+. Argument polepszenia się sytuacji finansowej beneficjentów programu próbowali wykorzystać zobowiązani do płacenia alimentów, podnosząc w sądach, iż sytuacja finansowa dziecka polepszyła się i wnosząc o obniżenie alimentów.

Wprowadzająca świadczenie 500 zł na dziecko ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewidywała żadnych rozwiązań w zakresie egzekucji komorniczej z tego świadczenia czy też jego wpływu na wysokość alimentów. Tę dziurę w przepisach trzeba było niezwłocznie zatkać, co też posłowie uczynili, uchwalając stosowną ustawę jeszcze w dniu 10 czerwca. Za kilka dni ustawa wejdzie w życie, a wraz z tym zniknąć mają wszelkie spory i niejasności w zakresie zajmowania pieniędzy z programu Rodzina 500+ przez komorników czy uwzględniania ich w dochodzie rodzica otrzymującego lub ubiegającego się o alimenty.

Dla beneficjentów programu ważne jest głównie to, że świadczenia przekazywane na rachunek bankowy, nie podlegają egzekucji komorniczej.

Co prawda przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidywały ochronę świadczenia przez zajęciem komorniczym, ale nie w sytuacji, gdy przekazywane było ono na rachunek bankowy, który następnie był zajmowany przez komornika. Po nowelizacji przepisów takie sytuacje mają się już nie zdarzać.

Świadczenie wychowawcze tylko na specjalnych subkontach

W trakcie prac nad projektem ustawy przyjęte zostały proponowane przez PiS poprawki, dotyczące utworzenia specjalnych subkont na rachunkach bankowych, na które to subkonta będą przekazywane świadczenia z pomocy społecznej, w tym dodatki wychowawcze. Te subkonta nie będą podlegały zajęciom komorniczym. Za wprowadzeniem takiego rozwiązania optowali przedstawiciele banków podnosząc, iż uporządkuje to egzekucję z kont bankowych dłużników, otrzymujących jednocześnie świadczenia z programu Rodzina 500+. Warunkiem uruchomienia subkonta jest okazanie zaświadczenia, wystawionego przez podmiot wypłacający świadczenie 500 zł na dzieci i zawierający numery rachunków, z jakich świadczenia są wypłacane.

źródło: forsal.pl, program500plus.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #rodzicielstwo #polskie prawo #finanse