Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385), minimalna płaca od 1 stycznia 2016 roku to kwota 1850 zł brutto. Niższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowi naruszenie jego praw pracowniczych, co zostało uregulowane w treści art. 281 – 283 Kodeksu pracy. Jednocześnie należy pamiętać, iż roszczenia z zakresu prawa pracy przedawniają się zgodnie z treścią przepisu art. 291 § 1 kp w terminie 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Za złamanie podstawowych praw pracowniczych, w tym między innymi prawa do wynagrodzenia, inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości do 2.000 zł, a sąd - orzec karę w wysokości do 30.000 zł.

Ostrożność należy zachować także przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów o pracę, a w szczególności zwracać uwagę na aneksy do umowy.

Kwota 1850 zł brutto od 1 stycznia 2016 roku i co dalej

Ustalone minimalne wynagrodzenie brutto od 1 stycznia 2016 roku w wysokości 1850 zł oznacza, że pracownik „do ręki” otrzyma po potrąceniu składek i podatków kwotę ok. 1355 zł. Inaczej naliczane jest wynagrodzenie osób rozpoczynających dopiero pracę. I tak w pierwszym roku nie może ono być niższe niż 80% płacy minimalnej, czyli wynosić będzie najmniej 1480 zł brutto. W ślad za podwyższeniem płacy minimalnej, ulegają podwyższeniu również dodatki za pracę w nocy, czyli za pracę w godzinach pomiędzy 22 a 7 rano w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z płacy minimalnej. Zmianie ulega także wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych i nie może ona przekroczyć 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli wyniesienie ona 27.750 zł brutto.

Top Videos of the Day

Na nowych uregulowaniach skorzystają dodatkowo osoby, którym komornik zajął wynagrodzenie - ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, po potrąceniach pracownik musi otrzymać nie mniej niż minimalną pensję. Natomiast w przypadku potrącenia kar, z wynagrodzenia pracownika do wypłaty powinno zostać nie mniej niż 90% minimalnej płacy, a przy potrąceniu zaliczek - 75%.

Nowe, korzystniejsze przepisy mają również objąć osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, które dotychczas za 1h pracy często otrzymywały od 4 do 5 zł. Niektóre środowiska domagają się precyzyjnego i ściślejszego unormowania prawnego zatrudniania na tzw. „śmieciówkach”, czyli umowach cywilno-prawnych. Przy naliczaniu wynagrodzeń warto systematycznie sprawdzać zmiany, gdyż dla różnych grup zawodowych mogą one ulegać modyfikacjom.

Czy ustawowe podwyżki płac będą przyczyną zwolnień?

Z opublikowanych danych statystycznych oraz z wielu opinii specjalistów, badających rynek pracy wynika, że podwyżki płac w minimalnym tylko zakresie wpływają na zwalnianie pracowników.

Tym samym, w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu bezrobocia. Pieniądze, jakie zyskuje pracownik dzięki otrzymanym podwyżkom wynagrodzeń, są przez niego inwestowane w gospodarkę. Oznacza to po prostu, że pracownik ma więcej środków pieniężnych na opłacenie czynszu oraz na zakup żywności, odzieży lub innych dóbr. Zjawiska takie w gospodarce są pozytywnymi zmianami z punktu widzenia ekonomistów - pobudzają gospodarkę oraz przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania kapitału ludzkiego.

źródło: forsal.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #badania #finanse #gospodarka