Procedury administracyjne mają być mniej skomplikowane, windykacja należności alimentacyjnych ma być skuteczniejsza, a wnioski w Funduszu Alimentacyjnym można będzie składać również przez internet. Długo oczekiwane zmiany wchodzą wreszcie w życie. Zmianę przepisów szczególnie odczują osoby unikające płacenia alimentów. Obecnie środki, które za dłużnika zapłacił uprawnionemu dziecku Fundusz, odzyskiwane są na dwa sposoby - drogą egzekucji komorniczej oraz przez naczelników urzędów skarbowych (tzw. drogą administracyjną). Ten drugi sposób okazuje się mało skuteczny, szczególnie jeśli uwzględni się koszty jakie aparat państwa musi ponieść na odzyskanie od dłużnika zaległości finansowych.

Po zmianie przepisów długi alimentacyjne egzekwowane będą drogą egzekucji sądowej, unikający płacenia alimentów muszą zatem liczyć się ze znacznym wzrostem aktywności komorników sądowych w ich sprawach.

Co jeszcze zmienia się w Funduszu Alimentacyjnym

Przede wszystkim ujednolicone mają zostać przepisy dotyczące ustalania dochodu osób, ubiegających się o świadczenia z Funduszu, w oparciu o tzw. dochód uzyskany i dochód utracony. Nowe rozwiązania obejmą te rodziny, w których osoba płacąca alimenty już nie żyje, a na skutek jej śmierci osoby uprawnione alimentów już nie otrzymują. To istotna zmiana, do dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z Funduszu i ich wysokości, nie będą już brane pod uwagę kwoty alimentów, zapłaconych jeszcze przed śmiercią zobowiązanego.

Top Videos of the Day

Unormowana została również sytuacja, w której po śmierci osoby uprawnionej środki z Funduszu Alimentacyjnego nadal były przekazywane na jej rachunek bankowy, gdyż Fundusz nie posiadał informacji o śmierci tej osoby. Po zmianie przepisów wypłacone po śmierci uprawnionego świadczenia zostaną pobrane z ich konta, a następnie zwrócone na rzecz Funduszu przez banki.

Kto może korzystać z Funduszu Alimentacyjnego

Do korzystania ze wsparcia Funduszu uprawnione są osoby, na rzecz których zasądzone zostały alimenty, jeśli ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Taka sytuacja zdarza się stosunkowo często. Po prawomocnym wyroku sądowym dłużnik alimentacyjny uchyla się od obowiązku płacenia alimentów, albo poprzez świadome, złośliwe działanie, albo ze względu na brak środków finansowych. Główne kryterium do przyznawania świadczeń osobom uprawnionym to kryterium dochodowe - aby otrzymać świadczenie osoba ubiegająca się o nie musi wykazać, że średni dochód na osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 725 zł netto.

Jeśli świadczenie zostaje wypłacone przez Fundusz, osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi te środki Funduszowi zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami.

Sama wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego jest równa kwocie alimentów, zasądzonej na rzecz osoby uprawnionej. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty 500 złotych. Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli nadal pobiera naukę w szkole (także w szkole wyższej), do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku uprawnionych ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności świadczenia alimentacyjne przyznawane są bez ograniczeń wiekowych.

Wniosek o świadczenie alimentacyjne z Funduszu także przez internet

Od początku tego roku wnioski w Funduszu Alimentacyjnym można składać również za pośrednictwem internetu. Nie zwalnia to jednak wnioskodawcy od doręczenia wraz z wnioskiem stosownych załączników. takich jak oświadczenie o dochodach, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, odpisu wyroku sądowego, zasądzającego alimenty i wskazującego ich kwotę, zaświadczenia o pobieraniu nauki itp.

Zmiany przepisów o Funduszu Alimentacyjnym były konieczne. Nadmiernie rozrośnięta biurokracja i nieefektywna egzekucja administracyjna powodowały znaczne opóźnienia w przyznawaniu świadczeń. Teraz ma się to zmienić. A czy i na ile zmiany przyniosą pożądane skutki - pierwsze oceny i wnioski pojawią się za kilka miesięcy.

źródło: gazetaprawna.pl #system finansowy #polskie prawo #finanse