Już od 2 stycznia 2016 roku w życie wchodzą zmiany w przepisach, dotyczących urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zmiana przepisów ma za zadanie ujednolicenie systemu urlopów, należnych pracownikom z tytułu urodzenia/przysposobienia i wychowywania dziecka. Zgodnie ze zmianami, obowiązywać będą dwa rodzaje urlopów, o których udzielenie będą mogli ubiegać się rodzice nowo narodzonego dziecka - nie będzie już dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a zostanie on włączony do puli urlopu rodzicielskiego. Bez zmian pozostaje wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego, natomiast urlop rodzicielski zostaje przedłużony z 26 do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Łączna długość urlopów, w czasie których pracownik zachowa prawo do zasiłku z ZUS, pozostaje bez zmian.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy też okresu, w jakim rodzic ma prawo wykorzystać należny mu urlop rodzicielski. Obecne przepisy przewidują, że urlop należy wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Tymczasem po zmianie przepisów maksymalnie 16 tygodni z puli urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. To istotna zmiana, która w połączeniu z ewentualnym urlopem wychowawczym pozwoli rodzicom na jeszcze bardziej komfortowe wychowywanie dziecka. To rodzice będą bowiem decydować, kiedy z tej części urlopu chcą skorzystać (np. w okresie, w którym dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły, przedszkola itp.).

Top Videos of the Day

Urlop macierzyński i rodzicielski po zmianach

Od 2016 roku pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo maksymalnie w 4 częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnie wiek 6 lat. Ta ostatnia część urlopu rodzicielskiego, która nie zostanie wykorzystana bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, pomniejszy liczbę części urlopu wychowawczego, ale nie jego wymiar. O ile bowiem urlop wychowawczy może zostać podzielony na 5 części, skorzystanie z części urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie spowoduje, że urlop wychowawczy można będzie podzielić już tylko na 4 części. To rozwiązanie wydaje się być sensowne, należy mieć na względzie również potrzeby pracodawcy, nie tylko interes rodziców - pracowników.

W nowych regulacjach zachowana zostanie możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy w wymiarze maksymalnie 1/ etatu. W takim przypadku wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie proporcjonalnie wydłużony, maksymalnie do 64 tygodni.

Nowelizacja przepisów prawa pracy w zakresie ochrony rodzicielstwa przewiduje również możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem oraz urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez rodziców, z których jedno pozostaje w stosunku pracy a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, np. umowy zlecenia czy z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (nadal warunkiem koniecznym w tym przypadku do uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego będzie opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Urlop ojcowski w 2016 roku - tu też czekają nas zmiany

Wydłużony zostaje okres, w którym pracownik - ojciec będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Urlop tego typu można będzie podzielić na dwie części i wykorzystać go nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Rodzice uzyskają możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, jeśli tylko pracodawca wyrazi na to zgodę. Oboje z rodziców otrzymają prawo do korzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego w każdym czasie. Jedynym ograniczeniem będzie wymiar przysługującego urlopu. Wydłużony zostaje również do 21 dni termin na składanie wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego i podzielenie go na części.

Zmiany zaczną obowiązywać już od 2 stycznia 2016 roku.

Źródło: gazetaprawna.pl, mpips.gov.pl #praca #rodzicielstwo #ZUS