Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie reformy OFE, przeprowadzonej przez rząd Donalda Tuska dwa lata temu. Od początku reforma budziła wiele wątpliwości, ponieważ dotyczyła całkowitego zakazu inwestowania w obligacje przez OFE oraz umorzenia obligacji, które wchodziły w skład portfela inwestycyjnego tychże funduszy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy te są zgodne z ustawą zasadniczą. Natomiast za niekonstytucyjny został uznany zakaz reklamowania OFE.

Wyrok Trybunału ocalił pozycję PiS

Ponieważ obligacje stanowiły w roku 2013 blisko 51,5% aktywów OFE, opiewając na kwotę ponad 150 mld złotych, uznanie reformy z 2013 roku za niezgodną z ustawą zasadniczą oznaczałoby, że nowo powołany rząd musiałby zwrócić te środki, a ponieważ zostały one już rozdysponowane przez odchodzące władze, wymagałoby to finansowania poprzez zwiększenie deficytu budżetowego.

Przy obecnej relacji państwowego długu publicznego względem PKB - wynoszącej aż 47,83% - mogłoby się to okazać niemożliwe bez drastycznych cięć, które bez wątpienia osłabiłyby wiarygodność formującego się rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ owa formacja polityczna w wyborach parlamentarnych nie wywalczyła zwycięstwa, postulując ograniczenie wydatków publicznych. Chociaż wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że budżet państwa nie stanie przed widmem niewypłacalności w najbliższym roku, stwarza jednak niebezpieczny precedens, gdyż upoważnia władze publiczne do umorzenia własnych zobowiązań w obliczu rosnącego zadłużenia, dając zielone światło dla polityki rosnącego deficytu budżetowego.

Reformy jako skutek zadłużenia Polski

Należy mieć na uwadze, że rosnący dług publiczny był jedną z przyczyn reformowania systemu emerytalnego.

Top Videos of the Day

Pierwszą taką reformą było przeniesienie części składki ubezpieczeniowej z OFE do ZUS w roku 2011 i zmniejszenie  składki na OFE z 7,3% do 2,3%. Niecałe pół roku od wprowadzenia tej zmiany wartość indeksu WIG spadła o prawie 30%, generując dla inwestorów giełdowych znaczące straty. To właśnie w roku 2011 OFE zanotowały stratę wynoszącą 11 mld złotych, choć w roku poprzednim fundusze te osiągnęły zysk na poziomie 21 mld. Jednocześnie starty poniesione przez OFE, chociaż były wynikiem wprowadzonych reform, stanowiły jeden z głównych argumentów na rzecz likwidacji II filaru systemu ubezpieczeniowego. W roku 2013 relacja długu publicznego do PKB dla sektora General Government przekroczyła 55%, prowadząc do uchylenia pierwszego progu ostrożnościowego (50%), zapisanego w ustawie o finansach publicznych, a także umorzenia obligacji w OFE.

Źródła: trybunal.gov.pl, .mf.gov.pl, gpw.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Donald Tusk #PiS #ZUS