Karta Dużej Rodziny (Karta) to projekt, realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Polega on na tym, że rodziny 3+ (z co najmniej trójką dzieci własnych lub przysposobionych), posiadające Kartę, mają prawo do wielu zniżek w instytucjach państwowych i firmach prywatnych. Posiadacze karty uprawnieni są do tańszego nabywania usług w zakresie kultury, ośrodków rekreacyjnych, gastronomii itp. W projekcie w charakterze usługodawców uczestniczy niemal tysiąc firm i instytucji na terenie całego kraju, a korzystać z niej można już w ponad 8 tysiącach miejsc.

Karta Dużej Rodziny cieszy się sporym zainteresowaniem.

W maju 2015 roku wydany został jej milionowy egzemplarz.  Karta Dużej Rodziny znacząco ułatwia wielodzietnym rodzinom na dostęp do rekreacji, nauki, pozwala na redukcję kosztów codziennego życia. Karta umożliwia tańszy zakup paliwa, żywności, książek i przyborów szkolnych, niższe ceny biletów w komunikacji zbiorowej, usług telekomunikacyjnych i bankowych.

Kto może dostać Kartę Dużej Rodziny?

Uprawnieni do otrzymania Karty są rodzice z co najmniej trójką dzieci. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych kryteriów dochodowych, jedynymi kryteriami przyznawalności są liczba dzieci i ich wiek. Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, zainteresowani rodzice muszą we właściwym urzędzie wykazać, że wychowują dzieci:

  • do 18 roku życia,
  • do 25 roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Ważne jest spełnienie w/w kryteriów wieku dzieci.

Top Videos of the Day

Jeśli kryteria te nie zostaną spełnione choćby przez jedno dziecko, Karta Dużej Rodziny nie będzie się należała żadnemu z wychowywanych dzieci. Jeśli natomiast dzieci spełniają kryteria wieku, rodzina może ubiegać się o wydanie spersonalizowanej Karty. Co ważne, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę, należy złożyć stosowny wniosek we właściwym urzędzie gminy, odpowiadającym miejscu zamieszkania dzieci. W imieniu rodziny wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wniosek taki można pobrać ze strony MPiPS albo otrzymać w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć kilka standardowych dokumentów - akty urodzenia dzieci i akt małżeństwa rodziców, zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy dziecka). Niezbędne będzie również złożenie oświadczenia, iż rodzic nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Dodatkowo w przypadku rodzin zastępczych lub rodziców prowadzących rodzinne domy dziecka niezbędne będzie przedłożenie orzeczenia sądu o powierzeniu opieki nad dzieckiem.

Należy również pamiętać, iż organ decydujący o przyznaniu Karty może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających prawo do wydania Karty i korzystania z wynikających z niej przywilejów. Okazanie tych dodatkowych dokumentów nie jest jednak wymagane, jeśli organ gminny może we własnym zakresie uzyskać niezbędne informacje o dziecku czy rodzicach (dokumenty z wydziałów ewidencji ludności, bazy numerów PESEL itp.).

Informacje o tym, jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty, można znaleźć na stronie projektu pod adresem rodzina.gov.pl. Warto zaznaczyć, że w projekcie bierze udział coraz większa liczba podmiotów prywatnych, a te, które już oferują zniżki posiadaczom Karty, oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Źródło: mpips.gov.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #rodzicielstwo #polskie prawo #finanse