Już od początku najbliższego roku wchodzą w życie regulacje, dotyczące wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Docelowo elektroniczne zwolnienia lekarskie mają zastąpić tradycyjne, używane obecnie druki #ZUS ZLA. Po wprowadzeniu zmian w życie o tym, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby jego lub jego dziecka pracodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Aby jednak mógł skorzystać z takiego rozwiązania, będzie musiał założyć tzw. profil informacyjny. Już teraz pracodawcy mogą korzystać z elektronicznego sposobu komunikacji z ZUS za pośrednictwem portalu pue.zus.pl, korzystając z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), niemniej jego funkcjonalność jest ograniczona i nie przewiduje możliwości informowania pracodawców o wystawionych na ich pracowników zwolnieniach lekarskich. W obecnym rozwiązaniu pracownik nadal otrzymuje od lekarza papierowe zwolnienie lekarskie, które musi przekazać swojemu pracodawcy, a ten z kolei (wraz z ewentualną dokumentacją dodatkową) przesłać je do ZUS.

To ma się jednak zmienić.

E-zwolnienia usprawnią komunikację i wypłatę świadczeń

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaświadczenia lekarskie będą wystawiane przez lekarzy lub felczerów w postaci elektronicznej, za pomocą udostępnionego im w tym celu systemu teleinformatycznego. System ten mają oni otrzymać bezpłatnie od ZUS. Jednocześnie ZUS zobowiązuje się do przeprowadzenia serii szkoleń z obsługi systemu tak, aby rozpoczęcie jego funkcjonowania obyło się bez przeszkód. Zasada działania systemu ma być taka, że po wprowadzeniu do niego zwolnienia lekarskiego, lekarz lub felczer niezwłocznie prześle je na elektroniczną skrzynkę podawczą w ZUS, a ten z kolei, nie później niż następnego dnia, poinformuje o tym fakcie pracodawcę za pomocą jego elektronicznego profilu informacyjnego.

Top Videos of the Day

W praktyce profil informacyjny wymagany będzie w większości zakładów pracy. Stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo profil informacyjny będą musieli posiadać pracodawcy, rozliczający składki ZUS za więcej niż 5 osób. Na założenie profilu informacyjnego pracodawcy ci mają czas do końca bieżącego roku. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby z systemu korzystali również pracodawcy, którzy zatrudniają do 5 osób, o ile założą swój elektroniczny profil informacyjny. Przy zakładaniu profilu informacyjnego w PUE pracodawcy (płatnicy składek) będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy pracowników ZUS, udzielanej drogą telefoniczną bądź na spotkaniach w siedzibach terenowych oddziałów ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS z jednej strony pozwoli pracodawcy na niemal natychmiastowe uzyskanie informacji o chorobie jego pracownika czy zwolnieniu lekarskim na dziecko, a z drugiej umożliwi mu wystąpienie drogą elektroniczną o przeprowadzenie przez ZUS kontroli zasadności i legalności tego zwolnienia.

Brak profilu informacyjnego ZUS - co dalej

Jeśli pracodawca nie założy elektronicznego profilu informacyjnego ze względu na zatrudnianie do 5 osób ubezpieczonych, będzie zobowiązany do poinformowania pracowników o konieczności dostarczenia do zakładu pracy wydrukowanego e-zwolnienia lekarskiego. O obowiązku tym będzie musiał poinformować pracownika już w pierwszym dniu jego zatrudnienia. Jeśli natomiast pracodawca założy swój profil informatyczny np. w ciągu roku, musi o tym fakcie poinformować pracowników, na co będzie miał 7 dni od dnia założenia profilu w ZUS.

E-zwolnienie lekarskie ma być podstawą do wypłaty pracownikowi czy innym osobom ubezpieczonym ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego. W praktyce, przynajmniej na początku funkcjonowania systemu, można spodziewać się nieznacznych opóźnień czy błędów. Pracownicy muszą być zatem na to przygotowani i mieć świadomość, że ewentualne opóźnienia w wypłacie świadczeń nie wynikają ze złej woli pracodawcy.

źródło: bankier.pl #praca #finanse