W ostatni poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma na celu unormowanie rynku ubezpieczeń w Polsce. Do najważniejszych założeń podpisanej ustawy należy walka z polisolokatami, obniżenie kosztów funkcjonowania ubezpieczeń oraz ochrona konsumentów przed nadużyciami przy sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Podpisana ustawa jest niejako kontynuacją przyjętej przez polskie sądy linii, według której polisolokaty to niezrozumiałe, korzystne tylko dla jednej strony instrumenty finansowe.

Podpisana przez prezydenta ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego regulacje dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej "Wypłacalność 2".

Stosownie do postanowień tej dyrektywy, system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeniowych ma być zbudowanych na trzech filarach. Pierwszy z nich dotyczy wymogów kapitałowych, jakie spełniać muszą zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Drugi filar definiuje zasady nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń, a trzeci z kolei dotyczy obowiązków informacyjnych w zakresie oferty ubezpieczeń.

Ubezpieczenia osobowe po nowemu

Ustawa zawiera również szereg rozwiązań, których nadrzędnym celem jest ochrona konsumentów i ubezpieczonych. Jak podkreślają projektodawcy ustawy, ma to być odpowiedź na niekorzystne dla konsumentów i nieuczciwe praktyki zakładów ubezpieczeniowych. Praktyki te polegają w przeważającej większości na stosowaniu klauzul niedozwolonych w umowach ubezpieczeń, niezrozumiałych dla konsumentów zapisów umownych, braku informacji o ryzyku, z jakim wiąże się zakup produktów finansowych, nadmiernych opłatach, a przede wszystkim braku możliwości odstąpienia przez ubezpieczonego od zawartej, niekorzystnej dla niego umowy ubezpieczenia.

Top Videos of the Day

Kluczowe według zapisów nowej ustawy ma być informowanie klienta o warunkach podpisywanej umowy oraz informowanie ubezpieczonego i członków jego rodziny o przebiegu likwidacji szkody. Co więcej, przed zawarciem ewentualnej umowy ubezpieczeniowej o charakterze inwestycyjnym zakład ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta i dobrania odpowiedniej oferty przy zachowaniu pełnego obowiązku informacyjnego.

Przepisy ustawy mają za zadanie ułatwić klientowi odstąpienie od zawartej umowy ubezpieczenia, jeśli okaże się, że zawiera ona niekorzystne bądź niezrozumiałe dla niego zapisy. Regulacja ta dotyczyć ma ubezpieczeń na życie, a jej stosowanie podlegać będzie właściwej kontroli. Ubezpieczony otrzyma także do ręki narzędzia, umożliwiające mu pozasądowe rozwiązywanie sporów z zakładem ubezpieczeń.

Ustawa zawiera ponadto szereg rozwiązań, mających ukrócić patologie, związane z ubezpieczeniami grupowymi, w tym ubezpieczeniami szkolnymi i uczelnianymi oraz dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Przy zawieraniu takiej umowy ubezpieczenia grupowego zakład ubezpieczeń nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Z regulacji tej wyłączone zostają umowy ubezpieczenia pracowników oraz członków ich rodzin, a także związków zawodowych.

Lepsza kontrola nad rynkiem ubezpieczeń

Przepisy nowej ustawy rozszerzają także zakres kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego - będzie ona mogła nadzorować rynek produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym, a w razie potrzeby ograniczać funkcjonowanie tych produktów lub eliminować je z rynku. Wzmocnieniu ma także ulec współpraca na linii Komisja Nadzoru Finansowego - Polska Izba Ubezpieczeń (zrzeszająca podmioty, zawodowo zajmujące się ubezpieczeniami w ramach działalności gospodarczej).

Na proponowane w ustawie rozwiązania konsumenci czekają już od dawna. Szkoda tylko, że do chwili jej podpisania tak wiele osób uległo nieuczciwym praktykom zakładów ubezpieczeniowych, zawierając umowy ubezpieczenia, z których niełatwo się wycofać (pozostaje jedynie droga sądowa). Należy mieć nadzieję, że nowe regulacje ucywilizują rynek ubezpieczeń w Polsce, w tym przede wszystkim ubezpieczeń na życie i tych o charakterze inwestycyjnym.

Źródło: bankier.pl, gazetaprawna.pl #system finansowy #finanse #ubezpieczenie