Gwarancja bankowa jest jednym z narzędzi, umożliwiających zabezpieczenie transakcji gospodarczych. Gwarancja taka polega na tym, że bank bierze na siebie zobowiązanie wypłaty podmiotowi upoważnionemu określonej sumy pieniężnej w przypadku niewywiązania się przez zleceniodawcę gwarancji bankowej z warunków zawartej umowy, np. nie dostarczy na czas zamówionej partii towarów, nie zrealizuje na czas określonych prac itp.

Zakres kontaktów gospodarczych, w których zastosowanie może znaleźć gwarancja bankowa, jest stosunkowo szeroki. Z kolei o tym, czy dany przedsiębiorca może skorzystać z gwarancji bankowej, decyduje jedynie jego wiarygodność i wysokość gwarancji.

Gwarancja bankowa zabezpiecza przed nieuczciwym kontrahentem

W celu zabezpieczenia transakcji gospodarczych, kiedy podejmujemy stosunkowo wysokie ryzyko, np. nawiązujemy transakcje handlowe po raz pierwszy z danym kontrahentem i nic nie wiemy o jego wiarygodności, warto poprosić go o gwarancję bankową. Z reguły ustanowienie takiego zabezpieczenia pozwala kontrahentowi na wynegocjowanie lepszych warunków transakcji, jest zatem korzystne dla obu stron.

Najpowszechniejsze w obrocie gospodarczym są gwarancje bankowe pieniężne i gwarancje bankowe dobrego wykonania umowy. Jedne i drugie są stosunkowo prostymi narzędziami, stosowanymi dość często przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przykładowo firmy wynajmujące powierzchnie handlowe poprzez gwarancje bankowe udzielają zabezpieczenia zapłaty czynszu, mediów czy innych opłat.

Top Videos of the Day

Nierzadko w takim przypadku, gdy w grę wchodzi wynajem większych powierzchni, gwarancja bankowa zastępuje kaucję, stosowaną przy wynajmie.

Zanim bank wystawi gwarancję, dokonuje oczywiście analizy przedsiębiorstwa, które ustanowienie gwarancji zleca. Jeśli kondycja finansowa firmy jest dobra, a przedsiębiorca jest wiarygodny, bank udziela firmie gwarancji, zabezpieczając na to konto odpowiednie środki finansowe. Gwarancję szybko można uruchomić, np. w przyznanej już na rzecz klienta linii kredytowej.

Dlaczego ważne jest bezpieczeństwo w transakcjach handlowych

Szacuje się, że około 40% wszystkich wystawianych w obrocie gospodarczym faktur i rachunków płaconych jest nieterminowo lub nie są one płacone wcale. To dużo, biorąc pod uwagę, że terminy płatności nie są jakoś specjalnie długie (najczęściej 7, 14, 30 czy 60 dni), a terminowe realizowanie zobowiązań wobec kontrahentów nierzadko decyduje o ich "być albo nie być" w obrocie gospodarczym. Warto zatem zabezpieczać transakcje gospodarcze, chociażby poprzez używanie gwarancji bankowych.

Wydawać by się mogło, że żądanie od kontrahenta zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, będzie źle o nas świadczyć. Może nam wydawać się, że kontrahent źle sobie o nas pomyśli, że nie mamy do niego zaufania, że nasze obawy są nadmierne itp. To nie ma znaczenia. W obrocie gospodarczym nawet największe przyjaźnie i sentymenty nie mogą zastąpić bezpieczeństwa i uczciwości transakcji, a gwarancje bankowe są jednym z narzędzi, które te kwestie umożliwiają. Dlaczego zatem z nich nie skorzystać?

Obecnie praktycznie wszystkie banki mają w swojej ofercie dla firm gwarancje bankowe - finansowe, dobrego wykonania umowy, rękojmi i wiele innych. Skorzystanie z gwarancji bankowych nie jest też specjalnie drogie. Całkowite koszty uruchomienia gwarancji oscylują w okolicach 1 % jej wartości. W przypadku większych kwot gwarancji koszty te oczywiście są znaczące, ale i tak niewielkie w porównaniu z ceną naszego świętego spokoju.

Żródło: 4.rp.pl #system finansowy #finanse #gospodarka