ELEWARR Sp. z o.o. powinna zostać postawiona w stan likwidacji - wynika z protokołu #NIK po przeprowadzonej ponownej kontroli spółki. Mimo zaleceń po pierwszej kontroli, rażące nieprawidłowości nadal mają miejsce, a kwoty nienależnie wypłaconych wynagrodzeń sięgają łącznie ponad 2,5 mln. zł.

Dymisja ministra rolnictwa i pierwsza kontrola NIK w spółce ELEWARR

W 2012 r. zdymisjonowany został minister rolnictwa Marek Sawicki. Dymisja związana była z ujawnionymi przez Puls Biznesu taśmami, na których nagrano rozmowę Władysława Łukasika, byłego prezesa ARR i Władysława Serafina, szefa kółek rolniczych. Rozmowa dotyczyła między innymi dopuszczenia się przez ministra kłamstwa podczas przesłuchania w sprawie nieprawidłowości przy zatrudnianiu nowych członków Agencji Rynku Rolnego.

Urzędnicy rozmawiali także o licznych nieprawidłowościach i szalbierstwach w Ministerstwie Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. Po dymisji Marka Sawickiego premier Donald Tusk domagał się radykalnych działań w celu uzdrowienia agencji rolnych.

Protokół pierwszej kontroli NIK opublikowano w 2011 r. Wykazano wówczas wypłacenie członkom zarządu i rady nadzorczej spółki nienależnych wynagrodzeń na kwotę ponad 1,4 mln zł. Nadużycie polegało na nieprzestrzeganiu tzw. ustawy kominowej i przyznawaniu wynagrodzeń na znacznie wyższym poziomie. Wynagrodzenia zatwierdzał prezes ARR. Ponadto w latach 2010-2012 wynagrodzenia te podniesiono o 30 proc. pomimo pogarszającej się kondycji finansowej spółki oraz utworzono stanowisko dyrektora generalnego w celu obejścia przepisów ustawy kominowej. Na tym stanowisku zatrudniono zresztą byłego prezesa spółki.

Top Videos of the Day

NIK po pierwszej kontroli nakazała odzyskanie nienależnie wypłaconych wynagrodzeń, a następnie ustalanie wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, podjęcie działań zapobiegających dalszej dekapitalizacji majątku spółki oraz poprawę sytuacji finansowej ELEWARR.

Wyniki rekontroli

NIK podjęła drugą kontrolę w spółce ELEWARR w celu sprawdzenia, czy wnioski z poprzedniej kontroli zostały wykonane. NIK zbadała nadzór ARR nad spółką ELEWARR. Opublikowana właśnie informacja o wynikach kontroli jest druzgocąca. Nie dość, że prezes Agencji Rynku Rolnego nie odzyskał nienależnie wypłaconych wynagrodzeń, to jego bierność wobec konieczności odzyskania tych należności doprowadziła do przedawnienia roszczenia. Ponadto ujawniono kolejne nienależnie wypłacone wynagrodzenia na kwotę ponad 1,1 mln zł. Kondycja finansowa spółki jest w opłakanym stanie, utraciła ona "kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej".

ELEWARR nie zajmuje już właściwej pozycji jeśli chodzi o zapasy strategiczne, a majątek spółki ulegał stałej dekapitalizacji. Wytknięto ponadto bierność Agencji Rynku Rolnego wobec "trudnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku" w 2013 r. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, Minister Rolnictwa wespół z Ministrem Finansów powinni rozeznać możliwość likwidacji spółki ELEWARR.

Wniosek do prokuratury

NIK wystosowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na wyrządzeniu szkody na niekorzyść spółki ELEWARR, w tym niedopełnienie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych wynagrodzeń na kwotę 1,4 mln zł. #finanse publiczne #ministerstwo rolnictwa

Źródła: NIK, TVN24, Radio Zet, TV Republika