3
Dla przypomnienia dodam, że przynależność do OFE była obowiązkowa dla osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, tzn. podlegały nowemu systemowi emerytalnemu. Wybór pozostawiono jedynie urodzonym w przedziale czasowym od 31 grudnia 1948 do 1 stycznia 1969 roku. Mogli oni zdecydować, czy chcą podlegać ubezpieczeniu społecznemu na starych czy na nowych zasadach. Każdy pracujący podlegający nowemu systemowi posiadał indywidualne konto w OFE, na którym księgowane były wpłacane przez niego składki. Środki zgromadzone na indywidualnym koncie podlegają dziedziczeniu.


Pracodawca lub inny płatnik składki emerytalnej (np. jednostka organizacyjna, ubezpieczony, ośrodek pomocy społecznej) zobligowany jest do comiesięcznego odprowadzania składek emerytalnych. Wysokość takiej składki wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu. Finansowana jest ona w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę. Trafia ona do ZUS, który następnie przekazuje jej część do wybranego lub wylosowanego OFE. Pierwotnie 12,22% podstawy wymiaru było ewidencjonowane na koncie w ZUS a 7,3% odprowadzane na rachunek w OFE. Z dniem 1 maja 2011 roku zmniejszono część składki przekazywanej do OFE z 7,3 % do 2,3 %. W ZUS powstały w ramach kont ubezpieczonych subkonta, na które trafia pozostała część składki dotychczas przekazywanej do OFE wynosiła 2,3% a na subkonto w ZUS 5,0%, a w 2013 roku 2,8% i 4,5%. Od 1 lutego 2014 roku składka przekazywana do OFE wynosi 2,92% a na subkonto 4,38%.


Również od 1 lutego 2014 roku członkostwo w OFE nie jest już obowiązkowe. Jeżeli decydujemy się na podpisanie umowy z OFE możemy to zrobić w ciągu 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Obecnie możemy wybierać z pośród 13 działających na rynku funduszy. W przypadku nie zawarcia umowy z OFE składka emerytalna w wysokości 2,92% jest odkładana łącznie ze składką w wysokości 4,38% na subkoncie w ZUS.


Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym nie zmieniły zasad dziedziczenia. Składka emerytalna, co do której mamy wybór ZUS/OFE, będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie od decyzji jaką podejmiemy.


Jeżeli osoba będąca członkiem OFE lub posiadaczem subkonta w ZUS w chwili śmierci pozostaje w związku małżeńskim oraz istnieje małżeńska wspólność majątkowa to połowa środków zgromadzonych w OFE lub na subkoncie zostaje przekazana małżonkowi, na jego rachunek OFE lub subkonto w ZUS. Pozostała część środków zgromadzonych w OFE lub na subkoncie ZUS przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego.


W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku członkowie OFE mają możliwość podjęcia decyzji, gdzie będą kierowane ich składki emerytalne. Decyzja dotyczy czy część składki odkładana dotychczas w OFE wysokości 2,92% nadal ma być przekazana do OFE, czy też ma zostać zewidencjonowana na subkoncie w ZUS, wraz z przekazywaną już na to subkonto, składką w wysokości 4,38%.


Decyzję o dalszym przekazywaniu składek do OFE można podjąć wyłącznie w okresie tzw. "okienek transferowych". Pierwsze z nich rozpoczęło się 1 kwietnia 2014 roku i będzie trwało do 31 lipca 2014 roku. Decyzja, jaka zostanie podjęta przez członka OFE, nie jest ostateczna, będzie ją można zmienić w okresie od kwietnia do lipca w 2016 roku, a następnie co 4 lata. W okienkach transferowych można będzie zmienić poprzednią decyzję o sposobie przekazywania składek do OFE czy na subkonto lub odwrotnie. Oznacza to wprowadzenie dobrowolności w zakresie przekazywania przyszłych składek do OFE.


W przypadku, gdy chcemy aby część naszej składki dalej była odprowadzana w OFE jesteśmy zobowiązani do dostarczenia do ZUS "Oświadczenia członka OFE o przekazywaniu składki do OFE". Dokument ten jest dostępny na stronie www.pue.zus.pl. Oświadczenie możemy złożyć bezpośrednio w każdej terenowej jednostce ZUS, za pośrednictwem poczty bądź poprzez Platformę Usług Elektronicznych. #finanse publiczne